Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici

Uredba o osnivanju Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (“Narodne novine” broj: 92/05)
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju  Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (“Narodne novine” broj: 57/07)
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta “Lavoslav Ružička”  u Vukovaru (119/13)

Statut Veleučilišta (13.06.2023.)

Poslovnik o radu Vijeća Veleučilišta (2023)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća (2023)

Pravilnik o radu (2015)

Pravilnik o provedbi postupka zapošljavanja, izbora i reizbora (2023)

Pravilnik o studiranju (2023)

Pravilnik o ocjenjivanju (2021)

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata (2022)

Pravilnik o radu knjižnice (2019)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (2024)

Pravilnik o mentorskom radu nastavnika (2022)

Pravilnik o završnom/diplomskom radu (2016)

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru koja se financiraju sredstvima iz drugih izvora (2020)

Pravilnik o radu Centra za sportsku dijagnostiku (2019)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika (2010)
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata (2010)

Etički kodeks (2024)

Pravilnik o stručnoj praksi (2022)
Pravilnik o kliničkoj praksi (2019)
Regulation on Clinical practical training (2019)
Pravilnik o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za upis na preddiplomski stručni studij Fizioterapije (2018)

Pravilnik o radu etičkog povjerenstva za znanstveno-stručna istraživanja (2019)
Obrazac prijave istraživanja – Etičko povjerenstvo (2019)
Zahtjev za odobrenje istraživanja – Etičko povjerenstvo (2019)

Pravilnik o sustavu cjeloživotnog obrazovanja na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u  Vukovaru

Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (2014)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilšta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (2020)

Pravilnik o nagradama i priznanjima (2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima (2023)

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluacije izvedbe nastave, nastavnika i kolegija od strane studenata na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (2014)

Strategija razvoja VEVU za 2021.-2027.
Strategija kvalitete (2014)
Pravilnik o osiguravanju kvalitete Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru (2016)

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, potvrda i dopunskih isprava o studiju (2023)

Pravilnik o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta na Velučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru (2014)

Pravilnik o demonstratorima (2015)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o demonstratorima (2017)

Pravilnik o uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija (2016)

Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa (2016)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (2020)

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda (2021)

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus+ programa (2017)
Regulations on international mobility of students, teaching and nonteaching staff under the Erasmus+ programme (2017)

Pravilnik o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivanju u znanstvenim i stručnim časopisima (2017)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe studentske iskaznice (2023)

Procedure

Procedura praćenja i naplate prihoda (2016)
Procedure primanja računa njihove provjere i pravovremenog plaćanja (2013)
Procedure stvaranja ugovornih obveza (2013)
Procedura blagajničkog poslovanja (2021)
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (2021)

Studentski zbor

Statut studentskog zbora
Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor (2010)
Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa (2014)

Poslovnici vijeća odjela

Poslovnik o radu vijeća Upravnog odjela (2023)

Poslovnik o radu vijeća Poslovnog odjela (2023)

Poslovnik o radu vijeća Odjela za zdravstvene studije (2023)

Zakoni

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 119/22)

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (“Narodne novine” broj: 151/22)

Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (“Narodne novine” broj: 123/23)

Pravilnik o studentskoj ispravi (“Narodne novine” broj: 101/23)

Zakon o radu (“Narodne novine” broj: 93/14; 127/17; 98/19; 151/22 i 64/23)

Kolektivni ugovori

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (“Narodne novine” broj: 29/24)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj: 56/22)

Dodatak I Temeljnom kolektivnom ugovoru

Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru

Dodatak III Temeljnom kolektivnom ugovoru

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (“Narodne novine” broj: 9/19)

Dodatak I Kolektivnom ugovoru

Izmjene dodatka I Kolektivnom ugovoru

Studenski dom “Leopold”

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata (27.09.2018)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata (10.03.2020)
Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u studentskom domu

Odluka o općim uvjetima i visini naknade za najam električnih bicikala
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za najam električnih bicikala

Ostalo

Odluka o visini naknade za rad vanjskih suradnika za ak. g. 2023-2024.

Izjava o pristupačnosti

Odluka o definiranju različitog grafičkog dizajna poleđine obrasca studentske isprave

Odluka o korištenju sustava e-pošte

Protokol o postupanju i mjerama zaštite od spolnog uznemiravanja

Protokol o postupanju i mjerama zaštite od spolnog uznemiravanja

Odluka o savjetnicima za zaprimanje službene prijave za zaštitu od spolnog uznemiravanja

Kontakt savjetnika za zaprimanje službene prijave

Zakon o javnoj nabavi

– Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja:

1. Tomislav Čengić – predsjednik Upravnog vijeća

2. Ružica Vučić – članica Upravnog vijeća

3. Željko Hećimović – član Upravnog vijeća

4. Danijela Romić – članica Upravnog vijeća

5. Dražen Pejić – član Upravnog vijeća

6. Željko Sudarić – Dekan Veleučilišta

– Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1.  Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

1. ORTHOTEC d.o.o. , Folnegovićeva 1 C, 10000 Zagreb