Katedra za zajedničke predmete

Katedra za zajedničke predmete samostalna je ustrojbena jedinica na Veleučilištu. Čine ju nastavnici koji nastavu izvode na sva četiri studija Veleučilišta i to na području stranih jezika, informatičke skupine predmeta i kineziologije.

Članovi katedre:

Predsjednik katedre: dr. sc. Borislav Marušić, prof. v. š.

doc. dr. sc. Milan Puvača, pred.

mag. cin. Marko Kunac, pred.

Uz redovne nastavne obveze i rad sa studentima, članovi katedre se redovito stručno usavršavaju, objavljuju stručne i znanstvene radove te nastavne materijale. Članovi katedre uz gore navedene aktivnosti sudjeluju u organiziranju gostujućih predavanja na Veleučilištu, internacionalizaciji Veleučilišta, popularizaciji učenja stranih jezika, razvoju informatičkih vještina studenata i djelatnika Veleučilišta te popularizaciji i razvoju sporta na Veleučilištu.