Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka)  i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, broj: 42/18)

Nadzorno tijelo u smislu odredbe članka 51. Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka kao službenik za zaštitu osobnih podatka Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru imenovana je:

 

Dr. sc. Željka Borzan, prof. struč. stud.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Županijska 50, 32000 Vukovar

sluzbenik-zop@vevu.hr

tel.:+385 32 444 688

 

Ispitanici imaju pravo na:

– pristup informacijama o osobnim podacima;
– ispravak i brisanje osobnih podataka;
– ograničenje obrade osobnih podataka;
– prenosivost osobnih podataka;
– prigovor na obradu osobnih podataka, te
– druga prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i ostalim zakonskim osnovama.

 

Dokumenti:

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka
Politika privatnosti
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka
Zahtjev za izuzeće od automatiziranog pojedinačnog donošenja odluke