ORGANIZACIJSKI ODBOR:

doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru – predsjednik Organizacijskog odbora

dr. sc. Ljubo Runjić, prof. struč. stud., dekan Veleučilišta u Šibeniku

prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Amir Karić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, BiH

dr.sc. Daglas Koraca, v.pred., dekan Istarskog veleučilišta

dr. Gábor Hulkó, Széchenyi István University, Central and Eastern European Association for Public Administration, Hungary

Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu

prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Božidar Horvat, mag. iur., v. pred., sudac Županijskog suda u Osijeku privremeno raspoređen na rad u Ministarstvo pravosuđa i uprave radi obavljanja poslova savjetnika ministra za područje organizacije pravosuđa

Aleksandra Prgomet Bosanac, Državna škola za javnu upravu

Sanja Kovačić Bertić, Državna škola za javnu upravu

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred., prodekan za nastavu i studente Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud., prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

dr. sc. Daša Panjaković Senjić, pred., v.d. pročelnica Upravnog odjela Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud., prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

doc. dr. sc. Milan Puvača, pred. Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

mr. sc. Ivan Livaja, v. pred. Veleučilište u Šibeniku

Sanja Veštić Mirčeta. mag. iur. pred. Veleučilište u Šibeniku

Alen Lalić, mag. iur., pred. Veleučilište u Šibeniku

dr. Gentjan Skara, “Beder” University College, Albania

dr. Besa Ombashi, “Beder” University College, Albania

dr. Ada Guven, “Beder” University College, Albania.

Ana Gavran Lulić, mag.iur. pred.

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

Iva Ižaković, mag. iur.

Tatjana Ivić Lovrinović, mag. educ. philo. croat.

Vedrana Popović

 

PROGRAMSKI ODBOR (abecednim redoslijedom):

doc. dr. sc. Mario Banožić, ministar, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Boris Crnković, Ekonomski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, Pravni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

izv. prof. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Dijana Drandić, prof.struč.stud., Istarsko veleučilište

prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

dr. habil. Adrian Fabian, izv. prof. Pravni fakultet, Sveučilište u Pečuhu, Mađarska

doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

dr. Ada Guven, “Beder” University College, Albania.

dr. Gábor Hulkó, Széchenyi István University, Central and Eastern European Association for Public Administration, Hungary

doc. dr. sc. Ervina Ibrahimović, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dr.sc. Daglas Koraca, v.pred., Istarsko veleučilište

prof. dr. sc. Amir Karić, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

prof. dr. sc. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dr. habil. András Lapsánszky, Sveučilište Győr

dr. sc. Ivan Malenica, prof. struč stud.; ministar; Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

dr. sc. Borislav Marušić, prof. struč. stud., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

izv. prof. dr. sc. Marijana Mladenov, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privreda akademija u Novom Sadu , RS

doc. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. struč. stud., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

prof. dr. sc. Edin Mutapčić, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

prof. dr. sc. Stanislav Nakić, Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar, BiH

doc. dr. sc. Mirjana Nedović, prof. struč. stud., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

doc. dr. sc. Wioletta Nowak, Sveučulište u Wroclawu, PL

dr. Besa Ombashi, “Beder” University College, Albania

dr. sc. Daša Panjaković Senjić, pred., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

izv. prof. dr. sc. Anita Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

prof. dr. sc. Željko Požega, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Milan Puvača, pred. Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

dr. sc. Ljubo Runjić, prof. struč. stud. Veleučilište u Šibeniku

izv. prof. dr. sc. Angel Ristov, Sv. Ćiril i Metod Sveučilište u Skopju, Sjeverna Makedonija

dr. Gentjan Skara, “Beder” University College, Albania

doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

doc. dr. sc. Edina Šehrić, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

doc. dr. sc. Sanja Škorić, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privreda akademija u Novom Sadu , RS

doc. dr. sc. Marko Tomljanović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

izv. prof. dr. sc, Dejan Vučetić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, RS

dr. sc. Dragan Zlatović, prof. struč. stud. Veleučilište u Šibeniku

Agnieszka Żur, PhD, Cracow University of Economics, Kraków, Poland