Erasmus+ Projekt 2016

Projekt ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – završen projekt

Trajanje projekta: 1.6.2016. – 31.05.2018.

Financijska potpora Europske komisije za aktivnosti projekta iznosi 8400.00 EUR.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (VEVU) kao vodeća visokoobrazovna ustanova na području Vukovarsko-srijemske županije provodi program Erasmus+ od njezinog početka 2014. godine. Provedba projekta mobilnosti dio je strategije razvoja Veleučilišta iz područja internacionalizacije. Kako bi svojim studentima omogućila visok stupanj kvalitete studiranja VEVU razvija međunarodna partnerstva te time osigurava osoblju i studentima uvjete za stjecanje međunarodnih iskustava kroz mobilnosti.

Cilj projekta 2016-1-HR01-KA103- 0121892 bio je provesti individualne mobilnosti studenata i osoblja te im na taj način omogućiti stjecanje dodatnih znanja i vještina te međunarodnih iskustava. Cilj Veleučilišta kroz provedbu ovog projekta bio je i osvještavanje studenata i osoblja o mogućnostima i prednostima koje im program Erasmus+ omogućuje te poticanje što većeg broja uključivanja studenta i osoblja u mobilnosti.

Projektom je realizirano ukupno sedam mobilnosti što je više os od predviđene četiri. Sve mobilnosti odlaznog osoblja od strane su predavača zaposlenih na Veleučilištu, a provedene su u svrhu osposobljavanja. Sve tri odlazne studentske mobilnosti provedene su u svrhu obavljanja stručne prakse što nije neočekivano budući da Veleučilište provodi stručne studije u kojima je sastavni dio studijskog programa i obvezna stručna praksa a također je i činjenica da odlazne mobilnosti od strane studenata u prijašnjim projektima nisu realizirane.

Kako bi omogućilo kvalitetnu provedbu projekta VEVU neprekidno unapređuje svoje provedbene aktivnosti te je tako osim usvojenog Provedbenog plana projektnih aktivnosti i Plana diseminacije projekta, usvojilo procedure i postupke kako bi olakšalo provedbu svih aktivnosti prije, tijekom i nakon boravka korisnika na mobilnosti. Jedan od rezultata takvih postupaka su usvojene Smjernice sklapanja među-institucijskih sporazuma u okviru Erasmus+ programa. U cilju unapređenja kvalitete provedbe ažuriran je Web sadržaj Informacijskog paketa za studente te upute za dolazno osoblje na VEVU.

Iako je projektom ostvaren mali broj mobilnosti, vidljiv je napredak razvijanja internacionalizacije. Učinak od projekta je donio reference za podizanje kvalitete VEVU kao visokoobrazovne ustanove.

College of Applied Sciences “Lavoslav Ružička” in Vukovar as a leading higher education institution in the area of Vukovar-Syrmia County has been implementing the programme since its the beginning in 2014. The Implementation of the mobility projects is a part of the institutional development strategy 2014-2020 in the area of internationalization. VEVU develops international partnerships in order to enable students a high level of quality education and thereby provides conditions for gaining international experience through the mobility of its staff and students.

The objective of the project 2016-1-HR01-KA103-0121892 was the implementation of the individual students and staff mobility, which will provide them with the opportunity of gaining new knowledge, experience and invaluable international skills. The aim of the project implementation was to raise awareness among students and staff of the opportunities and benefits that Erasmus+ offers and to encourage the inclusion of the students and staff in mobility as much as possible.

Seven mobilities have been carried out within the project out of four planned mobilities. All outgoing staff mobilities were carried out by the lecturers and their purpose was staff training. All three students mobilities were for traineeships that is not unexpected bearing in mind that VEVU carries out a professional study programme that has compulsory professional practice as a part of the syllabus as well as the fact that the outgoing mobility was not carried out by the students in the previous projects.

VEVU continuously improves its implementation activities in order to facilitate quality implementation of the project, apart from the adopted Implementation plan of the project activities and The Project Dissemination Plan, VEVU adopted procedures to in order to facilitate the implementation of all past activities, during and after the stay of mobility users. One of the results of that are adopted Guidelines for the conclusion of inter-institutional agreements under the Erasmus + program. The web content of the Information Package for incoming students and the Instructions for Incoming Staff at the VEVU have been updated in order to improve the quality of implementation.

Although the project has resulted in a small number of mobilities, the progress is visible. The impact of the project has brought references to raise the quality of the VEVU as a higher education institution.