UPUTE AUTORIMA

Prijava rada na konferenciju moguća je slanjem sažetka u obrascu dostupnom na: https://www.vevu.hr/physiotherapy/znacajni-datumi/

Sažetci i gotovi radovi šalju se na e-mail adresu: physiotherapy@vevu.hr

Format rada:

Sažetci trebaju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku, dok cjeloviti tekstovi mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Radovi trebaju biti formatirani na formatu papira A4 – okomito – sa sve četiri vanjske margine postavljene na 2,5 cm. Prored teksta treba biti 1.5, uz dvostrano poravnanje. Preporučeni font za tekst je Times New Roman, veličina 12pt. Naslove i podnaslove treba pisati podebljanim slovima (Times New Roman, veličina 12pt, bold). Naslove poglavlja i potpoglavlja, te stranice u radu ne treba numerirati.

Naslov:

Naslov treba napisati na hrvatskom i engleskom jeziku TISKANIM slovima, font Times New Roman, podebljano (bold) 12 pt. Preporučena duljina naslova je 10 do 15 riječi.

Ispod naslova rada potrebno je navesti sljedeće podatke: ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove u kojoj su autori zaposleni, zemlju podrijetla i e-mail adrese svih autora. Nakon popisa autora potrebno je navesti kontakt-autora, uključujući ime i prezime, te adresu e-pošte.

Jedan autor može prijaviti najviše dva rada.

Sažetak:

Sažetak i ključne riječi trebaju biti napisani i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak treba sadržavati do 250 riječi. Sažetak mora sadržavati sve glavne dijelove rada, počevši od cilja, do glavnih rezultata i zaključaka.

Na kraju sažetka treba nakon naslova Ključne riječi abecednim redom (kurzivom) navesti 3-5 ključnih riječi.

Struktura rada:

Svaki rad treba sadržavati naslov (na hrvatskom i engleskom jeziku), popis autora, sažetak s ključnim riječima (na hrvatskom i engleskom jeziku), glavni dio teksta i literaturu. Glavni dio teksta potrebno je podijeliti na poglavlja s naslovima i podnaslovima sukladno izloženom sadržaju. Istraživački rad treba sadržavati sljedeća poglavlja : Uvod, Metode i materijali, Rezultati, Rasprava, Zaključak, Literatura.

Uvod treba biti kratak, s jasnom naznakom svrhe rada i povezivanjem s radovima iste ili slične tematike. Uvod ne bi trebao sadržavati opsežan pregled literature. Ovaj dio treba završiti kratkim opisom cilja studije. Materijali i metode trebaju sažeto i sustavno prikazati osnovne postupke, izbor uzorka, metode istraživanja i analize rezultata. Ovo poglavlje trebalo bi pružiti dovoljno informacija kako bi drugi istraživači mogli ponoviti istraživanje. Rezultate treba prikazati jasno, uz korištenje tablica i slika. Ukratko komentirajte rezultate i odvojeno prikažite poglavlje rasprave. Rasprava uključuje tumačenje nalaza studije i rezultata razmatranih u kontekstu drugih ispitivanja objavljenih u literaturi. U ovom poglavlju treba izbjegavati ponavljanje rezultata prikazanih u prethodnom poglavlju. Zaključke treba iznositi kratko, jasno i jednostavno i to samo one koji izravno proizlaze iz rezultata prikazanih u radu. Umjesto da sažimate podatke, zaključite iz njih.

Tablice, grafikoni i uređivanje ilustracija:

Ilustracije i tablice trebaju biti integrirane u tijelo teksta. Na tablice i grafikone ili slike treba se referirati u tekstu. Sve ​​tablice, grafikone i slike treba numerirati uzastopno arapskim brojevima, te svaka tablica, grafikon i slika treba imati naziv koji objašnjava što je prikazano u tablici ili grafikonu ili slici. Tablice trebaju biti u formatu koji se mogu uređivati ​​(ne u formatu slike). Naslovi (redni broj i naziv) tablica moraju biti iznad tablice, a naslovi slika i grafikona ispod slika. Slike moraju biti jasno vidljive (rezolucija najmanje 300 dpi). Ako slike ne potječu od autora, izvor treba navesti u zagradi iza naslova slike.

Citiranje i reference:

U popis literature treba uključiti sve što je u tekstu navedeno, a u popisu literature treba navesti samo ono što je u tekstu korišteno. U tekstu treba nakon citiranog dijela u zagradi navesti prezimena autora i godinu izdanja; ukoliko ima jedan ili dva autora potrebno je navesti njihova prezimena odvojena zarezom i godinu izdanja (Marković, 2017.) ili (Marković, Ljubić, 2017.). Ako ima tri autora, upotrijebite simbol & (Marković, Ljubić i Adamić, 2017). Ako ima više od tri autora, upisuje se prezime prvog autora i oznaka “et al.”, a zatim godina (Marković et al., 2017). Navedite sve autore u popisu literature.

Literaturu treba poredati abecednim redom i uzastopno numerirati arapskim brojevima na kraju rada. Podaci o citiranim referencama moraju biti potpuni i sadržavati sve autore.

Reference trebaju sadržavati sljedeće informacije:

 • Knjiga:

Prezime, inicijal(i) imena autora.(godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.

 • Poglavlje u knjizi:

Prezime, inicijal imena autora. (godina izdavanja). Naslov poglavlja // Naslov knjige / Ime i prezime autora knjige. Mjesto izdavanja: Nakladnik. Početna – završna stranica.

 • Zbornik radova:

Prezime, inicijal(i) urednika., ur. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.

 • Članak u zborniku:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov rada: podnaslov. U: Prezime, inicijal(i) urednika, ur. Naslov zbornika: podnaslov. Mjesto izdavanja: Nakladnik, početna – završna stranica.

 • Članak u časopisu:
 • ako je autor članka poznat

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa,

Oznaka sveska/godišta/volumena (broj), početna – završna stranica.

 • ako je autor članka nepoznat

Naslov časopisa (godina izdavanja). Naslov članka: podnaslov. Nakladnik, datum, početna – završna stranica.

 • Elektronički izvori:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Dostupno na: URL

[datum posjete stranici]

 • Članak u elektroničkom časopisu:

Prezime, inicijal imena autora. (godina izdavanja) Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa, oznaka sveska, broj (godina). Potpuna URL adresa [datum pristupanja dokumentu]

AUTHOR GUIDELINES

Authors should submit their abstracts through application form available at: https://www.vevu.hr/physiotherapy/znacajni-datumi/

Abstracts and full-papers should be submitted through e-mail to: physiotherapy@vevu.hr

Paper Format:

Abstracts should be written in both Croatian and English, while the full-text papers can be either in Croatian or in English. The papers should be formatted on A4 paper size – vertical view – with all four external margins set at 2.5 cm. The spacing of the text should be 1.5, double-sided alignment. The recommended font for the text is Times New Roman, size 12pt. Section headings and subheadings should be written in bold letters (Times New Roman, size 12pt). The sections and the pages in the paper should not be numbered.

Title:

Title should be written in Croatian and in English in CAPITAL letters, font Times New Roman, bold 12 pt. The recommended length of the title is 10 to 15 words.

The following information should be provided under the paper title: first and last names of authors and co-authors, the name of the institution where they are employed, country of origin and the email address of all authors. A corresponding author must be named, including an e-mail address.

One author may appear on a maximum of two submitted papers.

Abstract:

Abstract and key words should be written in Croatian and in English. It should contain up to 250 words. Abstract must contain all the main parts of the paper, starting with the aim, and including the main findings and conclusions.

At the end of the abstract, 3-5 key words should be listed following heading “Key words”, in alphabetical order (in italic letters).

Paper Structure:

Each paper should include a title, list of authors, abstract with keywords (in Croatian and in English), body of the text, and references. The main body of the text should be divided into sections with headings and subheadings according to the content. For experimental studies: Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusion, References.

Introduction should be short, with a clear indication of the goal of the manuscript and connecting it with works of the same or similar topic. Introduction should not contain an extensive literature review. This section should finish with a short description of the aim of the study. Materials and methods should present a list of basic procedures concisely and systematically, selection of study subjects, methods of observations and analysis. It should provide enough information to allow other researchers to repeat the research. Results should be presented clearly, with the use of tables and figures. Briefly comment on results and display the discussion chapter separately. Discussion includes an interpretation of the study findings and results considered in the context of other trials reported in the literature. Conclusions should be stated in a short, clear and simple manner, and only those that stem directly from the results shown in the paper. Rather than summarizing the data, conclude from them.

Tables, Graphs, and Image Editing:

Illustrations and tables should be integrated into the body of the text. Tables and figures (charts or images) should be referred to in the text as Table (or figure, chart, image) and numbered consecutively with Arabic numerals in a single series. Please ensure that editable tables are sent (not in picture format). Titles (ordinal number and title) of tables must be placed above the table, while the titles of figures, charts and images should be placed below the images. Images should be clearly visible (resolution at least 300 dpi). If the images do not originate from the author, the source should be indicated in brackets after the title of the image.

Citation and References:

Everything stated in the text should be included in the bibliography, and only what was used in the text should be listed in the bibliography. The last names of the authors and the year of publication should be given in the text; if there are one or two authors, state their last names separated by a comma and the year of publication (Marković, 2017) or (Marković, Ljubić, 2017). If there are three authors, use the symbol & (Marković, Ljubić & Adamić, 2017). If there are more than three authors, write the last name of the first author and the label “et al.”, followed by the year (Marković et al., 2017). List all authors in the list of references.

References should be listed alphabetically and numbered consecutively with Arabic numerals at the end of the paper. They should be complete and contain all the authors.

References should contain informations as follows:

 • A book:

Last name, initial(s) of the author’s first name (year of publication). Title: subtitle. Place of publication: Publisher.

 • Chapter in the book:

Last name, initial of the author’s first name. (year of publication). Title of the chapter // Title of the book / Name and surname of the author of the book. Place of publication: Publisher. Start-end page.

 • Published meeting proceedings:

Last name, initial(s) of the editor’s first name, editor (year of publication). Title: subtitle. Place of publication: Publisher.

 • Article in the meeting proceeding:

Last name, initial(s) of the author’s first name (year of publication). Title of work: subtitle. In: last name, initial(s) of the editor, editor Title of the proceeding: subtitle. Place of publication: Publisher, start-end page

 • Article in the journal:
 • if the author of the article is known

Last name, initial(s) of the author’s first name (year of publication). Article title: subtitle. The title of the journal, volume (number), start-end page

 • if the author of the article is unknown

Title of the journal or a newspaper (year of publication). Title of the article: subtitle. Publisher, date, start-end page

 • Electronic sources:

Last name, initial(s) of the author’s first name (year of publication). Title: subtitle. Available at: URL

[date of access]

 • Article in the electronic journal:

Last name, initial of the author’s first name. Title of paper: subtitle. // Journal title, volume label, number (year). URL address [date of access]