Na radu mogu biti potpisana uz prvog autora najviše još dva koautora. Jedan autor može prijaviti najviše dva rada.

Nije potrebno numeriranje poglavlja i stranica u radu. Papir mora biti formatiran na A4 papir – okomiti prikaz – sa sljedećim marginama: lijevo, desno, gore, dolje: 2,5 cm; Prored teksta treba biti 1,5 obostrano poravnanje, preporučen font Times New Roman, veličina 12. Metričke jedinice korištene u radu trebaju biti navedene prema Međunarodnom sistemu označavanja jedinica (SI). Kratice korištene u tekstu trebaju biti navedene u cijelosti prvi put kada se navode.

Sažetci radova trebaju biti na hrvatskom i engleskom jeziku, dok gotovi radovi trebaju biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko žele, autori mogu rad napisati i na engleskom jeziku.

Sažeci trebaju sadržavati slijedeće dijelove:

NASLOV RADA – jasan, ali informativan [Font Times New Roman veličine 12, BOLD, HRV, ENG]

Preporučena duljina naslova je 10 do 15 riječi.

Ispod naslova trebaju biti popisani autori:

  1. autor Ime i Prezime [font Times New Roman, veličina 12, bold]

Organizacija, Zemlja,

E-mail [font Times New Roman, veličina 12, kurziv]

  1. autor Ime i Prezime [font Times New Roman, veličina 12, bold]

Organizacija, Zemlja,

E-mail [font Times New Roman, veličina 12, kurziv]

Nakon popisa svih autora obvezno navesti autora za kontakt: ime i prezime, e-mail adresu

 

SAŽETAK [font Times New Roman, veličina 12, kurziv, podebljano]

Sažetak treba biti duljine do 250 riječi i treba biti strukturiran sa slijedećim dijelovima: Uvod i na kraju naveden cilj rada, Materijali i metode, Rezultati i Zaključak. Ne preporuča se korištenje kratica u sažetku.

ABSTRACT

Background and Purpose, Materials and Methods, Results, Conclusion(s).

 

Na kraju  sažetka treba navesti 3 – 5 ključnih riječi koje se ne spominju u naslovu rada.

Ključne riječi: (abecednim redom) [Font Times New Roman, veličina 12, kurziv]

Key words: (in alphabetic order) [Font Times New Roman, 12pt, italic]

 

Struktura rada

Rad pisati u aktivnom obliku glagola kad god je to moguće.

UVOD [Font Times New Roman veličine 12, BOLD]

Treba biti kratak, s jasnom naznakom cilja rada i povezujući ga s radovima iste, ili slične tematike. Ne raditi opširan pregled literature.

 

MATERIJALI I METODE [font Times New Roman veličine 12, BOLD]

Potkrijepiti s dovoljno informacija u ovom dijelu kako bi omogućili drugim istraživačima ponavljanje istraživanja.

 

REZULTATI [font Times New Roman veličine 12, BOLD]

Prikazati ih jasno, te koristiti ili tablice, ili grafikone. Kratko ih prokomentirati, a poglavlje diskusije prikazati zasebno.

 

DISKUSIJA [font Times New Roman veličine 12, BOLD]

Ne ponavljati rezultate, već ih interpretirati u kontekstu drugih istraživanja iste, ili slične tematike.

 

ZAKLJUČAK [font Times New Roman veličine 12, BOLD]

Navesti najznačajnije zaključke iz rada.

Ukoliko rad sadržava slike, tablice ili grafikone potrebno ih je pravilno označiti i potrebno se na iste referirati u dijelu teksta koji se na njih odnosi npr. (slika 1., grafikon 1., ili tablica 1.). Broj, naslov i izvor slike, ili grafikona pišu se ispod, dok se broj, naslov i izvor tablice piše iznad.

Slika 1. Naslov slike (Izvor: Prezime autora, godina, stranica s koje je slika uzeta)

Grafikon 1. Naslov grafikona (Izvor: Prezime autora, godina, stranica s koje je grafikon uzet)

Tablica 1. Naslov tablice (Izvor: Prezime autora, godina, stranica s koje je tablica uzeta)

[Font Times New Roman, veličina 12, kurziv]

 

LITERATURA [font Times New Roman veličine 12, BOLD]

Potrebno je koristiti tzv. harvardski sistem navođenja literature u tekstu, i popis abecednim redom. Ukoliko su jedan ili dva autora navesti njihova prezimena odvojeno zarezom i godinu izdavanja (Marković, 2017) ili (Marković, Ljubić, 2017). Ukoliko su tri autora koristiti simbol & (Marković, Ljubić & Adamić, 2017). Ukoliko je više od tri autora napisati prezime prvog i oznaku i sur., te godinu (Marković i sur., 2017). U popisu literature navesti sve autore.

Knjiga:

Prezime, inicijal(i) imena autora.(godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.

Poglavlje u knjizi:

Prezime, inicijal imena autora. (godina izdavanja). Naslov poglavlja // Naslov knjige / Ime i prezime autora knjige. Mjesto izdavanja: Nakladnik. Početna i završna stranica.

Zbornik radova:

Prezime, inicijal(i) urednika., ur. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.

Članak  u zborniku:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov rada: podnaslov. U: Prezime, inicijal(i) urednika, ur. Naslov zbornika: podnaslov. Mjesto izdavanja: Nakladnik, str. od-do.

Članak u časopisu:

  • ako je autor članka poznat

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa,

Oznaka sveska/godišta/volumena (broj), str. početna-završna.

  • ako je autor članka nepoznat

Naslov novina (godina izdavanja). Naslov napisa: podnaslov. Nakladnik, datum, str. od-do.

Elektronički izvori:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Dostupno na: URL

[datum posjete stranici]

Članak u elektroničkom časopisu:

Prezime, inicijal imena autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa, oznaka sveska, broj (godina). Potpuna URL adresa (datum pristupanja dokumentu)