Odbor za kvalitetu

Odbor za kvalitetu
Na Veleučilištu se ustrojava Odbor za kvalitetu koji objedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama Veleučilišta. Odbor je savjetodavno tijelo Stručnog vijeća.

Predsjednica Odbora za kvalitetu: 
mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.
e-mail: darija.ivankovic@vevu.hr
 

Centar za kvalitetu
Centar za kvalitetu ustrojbena je jedinica Veleučilišta, koja obavlja poslove u svrhu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Veleučilištu. Centar djeluje usklađeno s drugim tijelima sustava osiguravanja kvalitete.

Voditelj Centra za kvalitetu:
doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud.
e-mail: slobodan.stojanovic@vevu.hr