Erasmus+ Projekt 2017 – KA107

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

2017-1-HR01-KA107-035067

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union
Key Action: Learning Mobility of Individuals
Action Type: Mobility between Programme and Partner Countries
Project holder: College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar
Project duration: 01-06-2017 – 31-07-2019

Project budget: 30830,00 EUR

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt 2017-1-HR01-KA107-035067 je projekt mobilnosti studenata i osoblja visokoobrazovnih ustanova između programske zemlje Hrvatske i partnerskih zemalja Srbije te Bosne i Hercegovine čijom  provedbom je postignuto podizanje razine kvalitete razvoja internacionalizacije visokoobrazovnih ustanova uključenih u projekt. Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (VEVU) iz Hrvatske provoditelj je projekta koji je zajedno s projektnim partnerima Sveučilištem “Vitez” iz BIH i Univerzitetom Privredna Akademija u Novom Sadu (FIMEK) iz Srbije ostvario ukupne projektne rezultate veće od projektom planiranih. Kroz realizirane 22 odlazne i dolazne mobilnosti osoblja i studenata ostvareni su projektni ciljevi svih uključenih visokoobrazovnih ustanova na projektu, a koji su u skladu s strateškim razvojem internacionalizacije tih uključenih ustanova. Povećanim brojem realiziranih aktivnosti mobilnosti predavača ostvaren je željeni učinak “internacionalizacije kod kuće” kao mjere omogućavanja pristupa internacionalizaciji matičnim studentima koji ne sudjeluju u odlaznim mobilnostima, ali i mjere razbijanja predrasuda te poticanja studenata i osoblja na uključivanje u mobilnosti kroz buduće projekte. Najveći postignuti projektni učinak za partnerske institucije stečeno je iskustvo u procesu implementacije ovakvih projekata mobilnosti za njihova buduća sudjelovanja u projektima mobilnosti kroz aktivnosti programa Erasmus+. Provedbom projekta mobilnosti (KA107) između programskih i partnerskih zemalja također je postignuta relevantnost VEVU-a kojom se povećava broj partnerstva, a time i broj mobilnosti. Jednako tako kroz suradnje na projektu stvorene su predispozicije za širenje suradnje na nova područja, strateška partnerstva i transnacionalne razvojne projekte sukladno Erasmus Povelji Veleučilišta i budućim planovima internacionalizacije za novo programsko razdoblje. Učincima od projekta  doprinosi se podizanju razine kvalitete obrazovanja na svim uključenim ustanovama. Uspješnom provedbom projekta  visokoobrazovnih ustanova ovih triju uključenih zemalja doprinosi se postizanju ukupnih ciljeva utvrđenih programom Erasmus+ kao i osvještavanju potencijalnih korisnika iz regija obuhvaćenih projektom o prednostima stjecanja međunarodnih iskustava i znanja.

PROJECT SUMMARY

Project 2017-1-HR01-KA107-035067 is a project for higher education students´ and staff mobility between Croatia as a programme country and Serbia and Bosnia and Herzegovina as partner countries, the implementation of which has raised the quality level of internationalization of higher education institutions (HEIs) involved in the project. The College of Applied Sciences “Lavoslav Ružička” in Vukovar (VEVU) from Croatia, is a project implementer that, along with project partners, the University of Vitez from BIH and the University Business Academy in Novi Sad from Serbia, achieved better overall project results than projected. Through 22 implemented outgoing and incoming staff and students´ mobilities the project objectives of all HEIs involved in the project were achieved, which is in line with the international strategic development of the individual institutions. With the increased number of done activities of teaching mobility, the desired effect of “internationalization at home” was achieved as a measure of providing access to internationalization to all primary students that do not participate in outgoing mobilities, as well as measures to overcome prejudices and encourage students and staff to become involved in mobility in future projects. The biggest project impact achieved for partner institutions is experience gained in project implementation process related to their future participation in mobility projects through the activities of the Erasmus+ programme. The relevance of the VEVU has been achieved by the implementation of this mobility project (KA107) between programme and partner countries, which will increase the number of partnerships and therefore the number of mobilities. Moreover, the cooperation on the project has created preconditions for expanding cooperation into new areas, strategic partnerships or transnational development projects in accordance with the Erasmus Policy Statement of VEVU and future internationalization plans for the new programming period. The impact of the project has also contributed to raising the quality of education at all institutions involved. The successful implementation of the project by three HEIs from three neighbouring countries contributes to the achievement of the overall objectives identified by the Erasmus+ programme, as well as to raising the awareness of potential beneficiaries from the region covered by the project about the benefits of gaining international experience and knowledge.

College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar with project partner institutions: University Business Academy in Novi Sad, Republic of Serbia and University “VITEZ”, Bosnia and Hercegovina implement the project of higher education student and staff mobility. Within the project the activities of teaching and training during staff mobility and the study period during student mobility enables improvement of academic and professional experiences gained abroad.
The main objectives of the project are to foster quality improvement and internationalization at participating institutions and to improve the level of key competences and skills of the participants that enhance the international dimension of education and training.

PROJEKT MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA IZMEАU PROGRAMSKIH I PARTNERSKIH ZEMALJA
2017-1-HR01-KA107-035067

Program: Erasmus+  financiran je sredstvima Europske Unije
Ključna aktivnost: obrazovna mobilnost pojedinaca
Vrsta Aktivnosti: Mobilnost između programskih i partnerskih zemalja
Trajanje projekta: 1.6.2017. – 31.7.2019.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru s partnerskim ustanovama na  projektu: Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu iz Republike Srbije i Sveučilištem “Vitez” iz Bosne i Hercegovine provodi projekt mobilnosti studenata i osoblja u visokom obrazovanju. Provedbom projekta kroz podučavanje i osposobljavanje tijekom mobilnosti osoblja te kroz aktivnost studiranja tijekom mobilnosti studenata omogućuje se unapređenje akademskih i stručnih iskustava ostvarenih u inozemstvu.
Cilj projekta je podizanje kvalitete i internacionalizacije ustanova sudionica na projektu i stupnja ključnih kompetencija i vještina njihovih sudionika, čime se doprinosi unaprjeđenju međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja.

Provedene aktivnosti:

I. Aktivnosti promoviranja projekta:

VEVU:

http://www.vevu.hr/?podatak_id=38&g=12&i=161&panel=1#panel-1
http://www.vevu.hr/?podatak_id=17&g=12&i=161&j=208&panel=1#panel-1
http://www.vevu.hr/upload/i98/50Predstavljen%20student%20servis%20i%20obilje%C5%BEena%2030%20godi%C5%A1njica%20programa%20Erasmus+.pdf

SUV:

https://unvi.edu.ba/?s=Erasmus%2B
https://unvi.edu.ba/erasmus/#1510662813168-c5a3b3e2-26FIMEK:

http://www.fimek.edu.rs/sr/o-nama/novosti/item/1402-fimek-jedan-od-partnera-erasmus-programu.html

 

II: Mobilnosti osoblja i studenata

Provedene mobilnosti:

3 dolazne mobilnosti na VEVU  nenastavnog osoblja s partnerskih ustanova u svrhu “Job shadowing-a.”

7 dolaznih mobilnosti predavača s partnerske ustanove FIMEK, Republika Srbija

2 dolazne mobilnosti predavača s partnerske ustanove SUV, Vitez BIH

1 odlazna mobilnost predavača VEVU u partnersku ustanovu “Vitez” BIH

5 odlazna mobilnost predavača VEVU u partnersku ustanovu FIMEK, Republika Srbija

Provedene studentske mobilnosti:

2 odlazne mobilnosti studentica VEVU na partnersku ustanovu u BIH u svrhu studija – pisanje završnog rada

2 dolazna mobilnost na VEVU studenta iz partnerske ustanove Vitez u svrhu studija

PROSPEKT KA 107 – PROJEKT MOBILNOSTI

Učinci projekta

Učinci od projekta 2017-KA107

Učinci za korisnike 2017- KA107