Projekt 2020-KA103

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries – 2020-1-HR01-KA103-077095

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme Countries

Project duration: 01-06-2020 – 31-05-2023

Project holder: University of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar

Sažetak projekta

Projektom 2020-1-HR01-KA103-077095 omogućen je nastavak razvijanja internacionalne dimenzie obrazovanja na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, kroz koji se nastavlja međunarodna suradnja s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama, praćenje EHEA trendova kao i unaprjeđivanje ishoda učenja sva tri studijska programa koje Veleučilište provodi te podiže ukupna kvaliteta obrazovanja.

Projektom su realizirane su ukupno 23 odlazne mobilnosti. 4 mobilnosti studenta su realizirane u svrhu obavljanja stručne prakse i stjecanja vještina iz područja Fizioterapije, od kojih je troje studenata ostvarilo priznavanje ECTS bodova unutar svojih studijskih programa ukupno 25 ECTSa, dok je jedna studentica realizirala mobilnost u svrhu stažiranja kao nedavno diplomirani student. 6 mobilnosti u svrhu predavanja realizirane su s 4 partnerske ustanove u Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji.13 mobilnosti osoblja u svrhu usavršavanja  realizirane su u Malti, Sloveniji, Srbiji i Španjolskoj. Od kojih je 1 mobilnost nenastavnog osoblja u svrhu usavršavanja unutar područja međunarodne suradnje. 5 mobilnosti nastavnog osoblja realizirane su u svrhu usavršavanja stranog jezika, 5 u svrhu inovativnih metoda podučavanja i 2 unutar područja razmjene iskustava u metodama podučavanja. Slijedom navedenog ovim projektom Veleučilište je doprinijelo ostvarivanju direktnih ciljeva postavljenih ECHE poveljom za razdoblje 2014-2020, te posljedično tome i postizanju ciljeva Strategije razvoja Veleučilišta za razdoblje 2014-2020 unutar područja međunarodne suradnje.  ali i podizanja ukupne razine kvalitete i razvoja VEVUa.

Rezultatima projekta tako su ostvareni učinci na području internacionalizacije koji su prvenstveno usmjereni na podizanje kvalitete obrazovanja na način da su unaprijeđene kompetencije ljudskih resursa prvenstveno Veleučilišta  te iako u malim količinama i kompetencije krajnjih korisnika studenata u pogledu njihovih vještina iz Područja Fizioterapije, a čime se podiže svijest o benefitima Program Erasmus+  što ostvareno kroz rezultate projekta.

Project summary

Project 2020-1-HR01-KA103-077095 main objective was to enable the continuity of the development of the international dimension of education at the University of Applied Sciences “Lavoslav Ružička” in Vukovar. By project activities was enabled continuing of cooperation with international HEI partners, following EHEA trends by VEVU, as well as improvement of the learning outcomes at all three study programs offered by the VEVU.

A total of 23 outbound mobilities was realized with the funds for the project. 4 student mobilities were realized for traineeship, carrying out professional practice and acquiring skills in the field of Physiotherapy. Which for three of them students achieved recognition of ECTS points within their study programs for a total of 25 ECTS, while one student realized mobility for internship as a recently graduated student, and by that have no ECTS recognition. 6 mobilities for the purpose of teaching were realized with 4 partner institutions in Hungary, Slovenia and Serbia. 13 mobility of staff for the purpose of training were realized in Malta, Slovenia, Serbia and Spain. 1 of them was the mobility of non-teaching staff for the purpose of training within the field of international cooperation. 5 mobility of teaching staff was realized for the purpose of improving a foreign language, 5 for the purpose of innovative teaching methods and 2 within the field of exchange of experiences in teaching methods. As a result, this project contributed to the realization of the direct goals set by the ECHE Charter for the period 2014-2020, and consequently to the achievement of the goals of the VEVU Development Strategy for the period 2014-2020 within the field of international cooperation. By that increased the overall level of quality and development of VEVU. The results of the project thus achieved effects in the field of internationalization, which are primarily aimed at raising the quality of education in such a way that the competences of human resources are improved primarily at the University project holder and, although in small quantities, the competences of the end users of students in terms of their skills in the field of Physiotherapy were increased, which contributed in increased awareness about the benefits of the Erasmus+ program, which was realized through the results of the project.

Provedene aktivnosti/ Activites

  • Aktivnosti promoviranja projekta /project disemination

Izvještaj o provedbi diseminacije projekta 2020-1-HR01-KA103-077095

  • Mobilnosti osoblja i studenata

4 SMP odlazne mobilnosti studenata VEVU u svrhu obavljanja stručne prakse u period od 12 mjeseci  u Njemačkoj i Turskoj.

6 STA mobilnosti u svrhu predavanja realizirane su s 4 partnerske ustanove u Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji.

13 STT mobilnosti u svrhu usavršavanja:

1 mobilnost nenastavnog osoblja u svrhu usavršavanja unutar područja međunarodne suradnje u Sloveniji.

5 mobilnosti nastavnog osoblja realizirane su u svrhu usavršavanja stranog jezika na Malti.

5  STT u svrhu inovativnih metoda podučavanja na Malti, Šapnjolskoj i Sloveniji.

2 Job sahdowing unutar područja razmjene iskustava u metodama podučavanja u Srbiji.

UČINCI PROJEKTA

Mobility participant Learning Outcomes and Impacts – download