Sadržaj kolegija:

Javni prihodi – pojam, vrste, razvoj;
Porezi – pojam, vrste, razvoj, porezna terminologija, svrha i ciljevi oporezivanja, pojave vezane uz oporezivanje, temeljna načela oporezivanja, teorije o opravdanju ubiranja poreza;
Doprinosi;
Pristojbe; načela, naplata, vrste;
Javni rashodi; pojam, vrste, načela, struktura;
Javni zajam; Zaduživanje države – javni dug;
Proračunsko i izvanproračunsko financiranje javnih rashoda – pojam proračuna, načela, vrste, proračunski proces, proračunska kontrola

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Jelčić, B., Lončarić-Horvat, O., Šimović, J., Arbutina, H., Mijatović, N.: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine d.d., Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

Zakonski tekstovi:
1.Zakon o proračunu, NN br. 87/2008, 136/2012, 15/2015.
2.Zakon o poreznom savjetništvu, NN br. 127/2000, 76/2013, 115/2016.
3.Zakon o doprinosima, NN br. 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014, 143/2014, 115/2016, 106/2018.

Dopunska literatura
1.Srb, V., Čulo, I., Javno financiranje i monetarna ekonomija, Veleučilište u Požegi i Geno d.o.o., Požega, 2005.
2.Srb, V., Perić, R., Javne financije, Pravni fakultet u Osijeku i Grafika d.o.o., Osijek, 2004.

Ciljevi kolegija:

Područje financiranja javnih potreba jedno je od najdinamičnijih u našem društvu. Radi se o izuzetno dinamičnom području, izloženom stalnim promjenama, koje se javljaju bilo u obliku manjih ali stalnih izmjena sustava javnih prihoda i rashoda, bilo kao rjeđi ali obuhvatniji reformski zahvati, usmjereni na artikuliranje i normativno reguliranje većih cjelina u sustavu, ili čak sustava samog. Ovako ukratko opisane, promjene su uglavnom posljedica novih (ili revitalizacije prijašnjih) ideja koje se u vezi s koncepcijama financiranja javnog sektora javljaju na europskoj ili globalnoj razini. Međutim, i jednako važno, stalna kretanja i traženje novih, boljih rješenja posljedica su i unutrašnjih imperativa. Rješenje financiranja državnih potreba nije nikada jednostavan zadatak, bez obzira o kojoj se zemlji radilo. U vezi s njegovim rješavanjem, treba biti ukazano na barem dvije karakteristike: na izuzetnu složenost i stalnu prisutnost problema. U svijetu koji se ne samo neprestano nego i brzo mijenja, pitanje financiranja javnih potreba stalno je otvoreno. Zbog pojave uvijek novih dimenzija problema, zbog potrebe novih odgovora na nova pitanja, i zbog uvijek novih ideja i koncepcija ustroja različitih dijelova ovog sustava, potreba za stalnim obrazovanjem na ovom području postoji već dulje vrijeme.

Zadatak ovog kolegija je upoznati studente s značajem sustava javnih prihoda i rashoda u suvremenim državama i njegova pravnog uređenja. Upoznati studente s temeljnim pojmovima financijskog prava te ih osposobiti za razlikovanje temeljnih pojmova financijskog prava. Upoznati studente s različitim teorijskim pristupima pojedinim poreznim oblicima te ih osposobiti da ih usporede i razlikuju. Upoznati studente s pojavama vezanim uz prikupljanje javnih prihoda te utvrđivanje javnih rashoda te ih osposobiti za samostalno analiziranje istih. Upoznati studente s pojavama vezanim uz proračunski ciklus te ih osposobiti da samostalno analiziraju pojave koje se vezuju uz proračunski ciklus.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.