Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Temeljni statistički pojmovi
 3. Statistički podaci
 4. Mjere središnje tendencije
 5. Mjere disperzije
 6. Mjere asimetrije, mjera zaobljenosti
 7. Temelji inferencijalne statistike
 8. Teorijske distribucije
 9. Procjena parametara
 10. Testiranje hipoteza
 11. Korelacijska i regresijska analiza
 12. Analiza vremenskih nizova
 13. Linearni trend

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Šošić, I. (2004.) Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb
 2. Šošić, I., Serdar, V. (2002.) Uvod u statistiku, 12. izdanje, Školska knjiga, Zagreb

Izborna literatura:

 1. Horvat, J., Mijoč, J. (2018.) Osnove statistike, Naklada Ljevak, Zagreb
 2. McClave, T.J. et al. (2008.) Statistics for Business and Economics, 10. izdanje, Upper Saddle River: Prentice-Hall International

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim statističkim metodama i modelima koji se koriste u poslovanju i ekonomiji. Studentima će se prezentirati osobitosti odabranih metoda i modela u okviru deskriptivne i inferencijalne statistike. Studenti će steći znanja i vještine njihove konkretne primjene i ispravne interpretacije dobivenih rezultata.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.