Sadržaj kolegija:

Uvod s deskriptivnom statističkom analizom. Temeljni pojmovi. Statistički podaci (vrste podataka i izvori, mjerne skale, vrste statističkih nizova). Uređivanje podataka. Tabeliranje. Statistička grafika. Relativni brojevi – primjena u analizi kvalitativnih statističkih nizova. Analiza numeričkih nizova metodama deskriptivne statistike. Srednje vrijednosti (potpune, položajne, specifične). Mjere disperzije. Standardizirana varijabla i pravilo Čebiševa. Mjere asimetrije. Mjera zaobljenosti. Temelji inferencijalne statistike Definicije vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Funkcije vjerojatnosti. Izabrane teorijske funkcije vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Kovarijanca. Pojam uzorka s izabranim nacrtima uzorka. Procjenitelj parametra. Sampling distribucije. Procjenjivanje parametara i testiranje hipoteza Procjenjivanje brojem i intervalom aritmetičke sredine, totala i proporcije jedne populacije, te razlike sredina i razlike proporcija dviju populacija. Testiranje hipoteza. Snaga testa. p- vrijednost. Testiranje hipoteze o pretpostavljenoj aritmet.sredini i proporciji jedne populacije, te razlici sredina, proporcija i varijanci dviju populacija. ANOVA – testiranje hipoteza o sredinama triju ili više populacija. Testiranje hipoteza o jednakosti proporcija triju ili više populacija (hi-kvadrat test). Testovi o obliku distribucija. Regresijska i korelacijska analiza Pojam regresijske i korelacijske analize. Regresijski model. Klasifikacija varijabli i regresijskih modela. Model jednostavne linearne regresije. Linearna korelacija i procjena koeficijenta korelacije. Spearmanov koef. korelacije. Koef. korelacije ranga. Analiza vremenskih nizova i prognoziranje Definicija vremenskog niza. Vrste nizova. Klasična dekompozicija serije. Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova. Pokazatelji dinamike (diferencije, stope). Verižni indeksi, indeksi na stalnoj bazi. Skupni indeksi (indeksi cijena i količina Laspeyeresa, Paaschea, Fishera). Indeks vrijednosti. Modeli vremenskih pojava. Trend modeli. Procjene parametara i drugih statističko analitičkih veličina. Metoda pomičnih prosjeka. Metoda eksponencijalnog izglađivanja. Modeli sezonskih pojava i čišćenje od sezone

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Šošić I. (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.
2. Šošić I., V. Serdar (2002). Uvod u statistiku. XII. izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
Izborna literatura:

1. Nastavni materijali oglašeni na stranici www.vevu.hr.

2. Newbold P. et al.(2003). Statistics for Business and Economics. Upper Sadle River: Prentice Hall.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi su ovladavanje teorijskim spoznajama kao i vještinama izračunavanja statističkih parametara. Specifični ciljevi predstavljaju sposobnost provođenja istraživačke zadaće na terenu, izračunavanje i tumačenje izračunatih statističkih pokazatelja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.