Sadržaj kolegija:

 1. Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost
 2. Bubrežni sustav
 3. Endokrini sustav
 4. Probavni sustav
 5. Prilagodbe na vrućinu i hladnoću
 6. Umor i pretreniranost
 7. Procjena u kineziološkoj fiziologiji
 8. Patofiziologija bolesti dišnog sustava
 9. poremećaji tjelesnih tekućina; patofiziologija bubrežnih bolesti, metabolizam i genetika
 10. Temelj imunoloških procesa
 11. Upala i regeneracija
 12. Patofiziološki mehanizmi endokrinih bolesti i bolesti probavnog sustava
 13. Dinamometrija, celerimetrija, procjena fleksibilnosti
 14. Spirometrija, minutni volumen disanja

Obvezna literatura:

 1. Guyton AC, Hall JE: Medicnska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2017. odabrana poglavlja
 2. Gamulin S. Patofiziologija: udžbenik za visoke zdravstvene škole Nakladnik: Medicinska naklada 12/2004 ISBN 9531762805
 3. Nastavni materijali za vježbe i predavanja

Dopunska literatura:

 1. Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
 2. Heimer, S. Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
 3. Debra Coglianese, editors. , editor  Thorofare (NJ). Clinical Exercise Pathophysiology for Physical Therapy: Examination, Testing, and Exercise Prescription for Movement-Related Disorders. Slack;  2015. ISBN  978-1-61711-645-2.  589. p.

Ciljevi kolegija:

Osposobiti studente da prepoznaju i procijene fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete. Upoznati studente sa temeljnim patofiziološkim procesima u čovjekovom tijelu i njihovom vezom s posebnim oblicima patofiziologije te ulogom fizioterapeuta u dijagnostici i liječenju.

Polaganje ispita:

Kolokvij po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.