Predmet: F203 Fiziologija s patofiziologijom

Autor: Davidović Cvetko Erna - 06.06.2021.

Studenti koji su izostali sa jedne ili više vježbi tijekom nastave dužni su kolokvirati sve vježbe koje nisu odradili. Popis izostanaka po vježbama i upute o načinu kolokviranja postavljene su na Merlin na kolegiju Fiziologija s patofiziologijom. Studenti koji do petka 14.06.2021. do 16 h ne kolokviraju sve vježbe koje nisu odradili neće moći pristupiti ispitu iz kolegija Fiziologija s patofiziologijom.