Objavljeno: 02.07.2019.

Obveze studenata prije odlaska na mobilnost / nakon natječaja Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

 

1. SKLAPANJE UGOVORA IZMEĐU VELEUČILIŠTA I STUDENATA – STUDIJSKI BORAVAK/STRUČNU PRAKSU

Prije početka mobilnosti Veleučilište sklopa Ugovor o dodjeli bespovratne financijske potpore za Erasmus+ mobilnosti studij/stručnu praksu sa odlaznim studentima kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano uz primitak financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka/obavljanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi. Ugovore potpisuju predstavnik Veleučilišta i korisnik potpore.

Studenti prije započetog razdoblja mobilnosti trebaju s ECTS koordinatorom odjela na kojem studiraju i inozemnom ustanovom dogovoriti plan i program studijskog boravka/stručne prakse s ciljem priznavanja ostvarenih rezultata po povratku na matičnu ustanovu.

Learning Agreement for Studies – Sporazum o učenju u svruhu studija

Sastavni je dio Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij kojeg potpisuju student, inozemna ustanova te Veleučilište.

Learning Agreement for Studies sadrži popis kolegija koje će student pohađati na stranom visokom učilištu uz pripadajući broj ECTS bodova.

Matično visoko učilište svojim potpisom jamči priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu nakon povratka studenta.

Student šalje potpisani i ovjereni prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula.

Svaka izmjena/nadopuna dokumenta Learning Agreement moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu ustanovu. Svaka naknadna izmjena/nadopuna koja se pokaže nužnom treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u Learning Agreement što prije.

Student čuva potpisani original Learning Agreement for Studies dok je Presliku Learning Agreement for Studies sa svim potpisima i pečatima student je dužan dostaviti Erasmus koordinatoru na Veleučilištu.

 

– Learning Agreement for Traineeships – Sporazum o učenju u svrhu prakse

Sastavni je dio Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ stručnu praksu kojeg potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te Veleučilište.

 

– Learning Agreement for Traineeships sadrži opisane uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i izvedbi stručne prakse.

Student šalje potpisani i ovjereni prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo obavljati stručnu praksu.

Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane te unijeti u Training Agreement što prije.

Student čuva potpisani original Learning Agreement for Training dok je Presliku Learning Agreement for Training  sa svim potpisima i pečatima student je dužan dostaviti Erasmus koordinatoru na Veleučilištu.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU, a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (popis svih organizacija dostupan je na http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm); organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije (radi izbjegavanja mogućeg sukoba interesa i/ili dvostrukog financiranja).

ERASMUS STUDENTSKA POVELJA

Visoko učilište je dužno studentu zajedno s Ugovorom o dojeli financijske potpore dostaviti Erasmus studentsku povelju, dokument u kojem su opisana međusobna prava i obveze.

JEZIČNA PRIPREMA OLS

Nakon sklopljenog ugovora studenti su dužni izvršiti obvezu Jezične pripreme sukladno poznavanju radnog jezika koji će se koristiti tijekom mobilnosti i zemlji u koju odlazi.

Više o jezičnoj pripremi.

 

2. PRIJAVA NA INOZEMNU USTANOVU (samo za studente koji idu na studijski boravak)

NOMINIRANJE STUDENATA OD STRENE USTNAOVE POŠILJATELJA (VEVU)

Nakon provedenog Natječaja, Veleučilište će inozemnim ustanovama poslati pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente.

Inozemna ustanova donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

REGISTRACIJA NA USTANOVI DOMAĆINU OD STRANE STUDENTA -SUDIONIKA MOBILNOSTI

Student je dužan prijaviti se na inozemnoj ustanovi.

Student treba proučiti internetske stranice inozemne ustanove domaćina te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom ustanovom. Neke visokoobrazovne ustanove imaju i on-line prijavu. Po načelima Erasmus programa studenti trebaju tražiti informacije za Erasmus studente.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena, Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemna visokoobrazovna ustanova primi pismo nominacije od Veleučilišta te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo (okvirno traje do mjesec i pol dana). Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu. Ako prihvatno pismo ne stigne u roku od mjesec i pol dana, student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnoj ustanovi.

 

3. REGULIRANJE POTREBNIH OSIGURANJA

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu te je zadužen sam pribaviti potrebna osiguranja.

Uz obavezno zdravstveno osiguranje, moguća je obaveza i dodatnog osiguranja sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize.

Pri odlasku na mobilnost u svrhu stručne prakse uz zdravstveno osiguranje, potrebno je također osiguranje od odgovornosti i osiguranja od nezgode.

Preslika police osiguranja mora se priložiti Ugovoru između Veleučilišta i studenta sukladno Ugovoru za studij/stručnu praksu, Članak 5.

Ako imate uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu vašeg prebivališta može vam se na vaš zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Republika Hrvatska ima potpisane bilateralne sporazume s određenim državama vezano uz prijenos zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u dotičnoj državi. Takav oblik osiguranja smatra se odgovarajućim ukoliko ga prihvati inozemna ustanova na kojoj će se ostvariti mobilnost. Prije odlaska u inozemstvo student se treba javiti svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi provjerio postoji li bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i države koja će biti odredište za mobilnost. Ukoliko postoji, studentu će se izdati potvrda na temelju koje može ostvariti pravo na zdravstvene usluge u dotičnoj državi.

Studenti također mogu koristiti putnu policu osiguranja unutar koje je i zdravstveno osiguranje, a priliko korištenja zdravstvene zaštite sami će snositi troškove odnosno refundirati ih sukladno polici koju su sklopili.

Dodatne informacije:

http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/procedura-za-dobivanje-ehic-a/

 

4. REGULIRANJE BORAVKA (VIZE, PRIVREMENI BORAVAK)

Studenti koji sudjeluju u programu Erasmus+ možda će morati dobiti vizu za boravak u inozemstvu u državi sudionici u programu ili partnerskoj državi u kojoj se provodi aktivnost.

Hrvatski državljani mogu boraviti dulje od tri mjeseca na području država članica EU bez vize u svrhu studiranja ili sudjelovanja u programima razmjene, ali sukladno unutarnjem zakonodavstvu imaju obvezu regulirati boravak po drugim osnovama preko nadležnih tijela država članica.

Preporuka je zatražiti vizu ranije jer postupak pribavljanja može trajati nekoliko tjedana.

Informacije o viznom režimu zemlje u kojoj se ostvaruje mobilnost

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/pristojbe/

(Preporuka br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna2005.)

Na Portalu EU-a za useljavanje nalaze se opće informacije o vizama i dozvolama boravka za kratkoročan i dugoročan boravak:

https://ec.europa.eu/immigration/

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija:

http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/veleposlanstva-stranih-drzava-u-rh/

Korisna mrežna stranica

http://www.doyouneedvisa.com/