Sadržaj kolegija:

Država i društvo. Procesi integriranja i diferenciranja. Organizacija vlasti (″odozgo″, ″odozdo″; vertikalna i horizontalna dioba vlasti). Pravo na samoorganiziranje. Autopoietična i alopoietična zajednica. Temeljni pojmovi lokalne samouprave. Povijesni komparativni prikaz. Normativni izvori lokalne samouprave. Sustav lokalne samouprave. Funkcije lokalne samouprave. Ustrojstvo lokalne samouprave. Financiranje lokalne samouprave. Metodologija rada u lokalnoj samoupravi. Značaj osposobljenosti kapaciteta za obnašanje ovlasti. Regija i regionalizacija. Lokalna i područna (regionalna samouprava) u Republici Hrvatskoj i Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Temeljna načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Temeljna načela Europske povelje o regionalnoj samoupravi. Načelo supsidijarnosti, načelo proporcionalnosti, načelo ekvilizacije, načelo konzultacije, načelo participacije, načelo lokalne demokracije. Načelo monitoringa. Europska unija i Vijeće Europe. Zaštita prava na lokalnu i regionalnu samoupravu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Lokalna samouprava, hrvatska i nizozemska iskustva, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Interkerkel Verdesberad, Osijek, 2001.
2.Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova), Osječko–baranjska županija, Pravni fakultet Osijek, Veleposlanstvo lokalne demokracije Slavonije, Osijek, 1998.
3.Babac, B. – Lauc, Z.: Regija i regionalizacija u Hrvatskoj: ustavno pravne i političko-upravne problematike, Pravni fakultet Osijek, Zavod za poslovna istraživanja, Osijek, 1989.
4.Lauc, Z.: Decentralizacija: uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska javna uprava, br. 3(2001), 2, str. 177-205.
5.Lauc, Z.: Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj: de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 50(2000), 1/2, str. 65-87.
6.Lauc, Z.:Promicanje i provedba načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi, osobito načela supsidijarnosti, Hrvatska javna uprava, br.1(1993), 3, str. 447-472.
7.Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine
8.Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Narodne novine
9.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine
10.Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine – Međunarodni ugovori
11.Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Narodne novine
12.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine
13.Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine
14.Zakon o lokalnim izborima, Narodne novine
15.Zakon o Gradu Zagrebu, Narodne novine
16.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ciljevi kolegija:

Znanja se odnose na administrativno teritorijalni ustroj zajednica, koji mora biti što učinkovitiji i bliskiji građanima. Stečena znanja su u funkciji traganja za optimalnim veličinama zajednica, koje se umrežuju. Upravo ravnoteža vertikalne i horizontalne diobe vlasti daje odgovarajuća rješenja. Uz to znanja i vještine koje su u vezi sa lokalnom samoupravom omogućavaju studentima da se uključe u procese harmoniziranja hrvatskih propisa i prakse s aktima Vijeća Europe, osobito njenim konvencijama o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Veza s drugim predmetima je u tome što tako umreženi predmeti mogu identificirati probleme, osposobljavati djelatnike na svim razinama uprave (lokalne, regionalne, državne). Svakako da daljnje obrazovanje općenito, uključujući i doživotno obrazovanje, je nužnost za visoko stručno i etičko djelovanje administracije, ali i donositelje odluka na nižim razinama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.