Sadržaj kolegija:

1. Pojam, definicija i vrste upravnog postupka. Načela upravnog postupka.
2. Nadležnost i izuzeće u upravnom postupku.
3. Stranka u upravnom postupku. Vrste i sadržaj zastupanja u upravnom postupku.
4. Pokretanje i vođenje upravnog postupka. Neposredno rješavanje i provođenje ispitnog postupka.
5. Dokazivanje u upravnom postupku. Materijalna i osobna dokazna sredstva.
6. Podnošenje podnesaka.
7. Vrste odluka u upravnom postupku. Rješavanje upravne stvari. Vrste rješenja u upravnom postupku.
8. Rokovi i povrat u prijašnje stanje.
9. Pojam i vrste pravnih lijekova u upravnom postupku. Ovlasti prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi. Podnošenje prigovora. Uvjeti, razlozi i način podnošenja izvanrednih pravnih lijekova u upravnom postupku.
10. Izvršenje u upravnom postupku. Ostali akti uprave.
11. Pojam upravnih ugovora. Ništavost i raskid upravnih ugovora.
12. Troškovi upravnog postupka.
13. Pojam europskog upravnog postupka.
14. Temeljna europska načela upravnog postupanja.
15. Pravo na dobru upravu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Dario, Đerđa, Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Inženjerski biro, Zagreb, 2010.
2. Đerđa, Dario, Osnove upravnog prava Europske unije, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2012.
3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
4. Ljubanović, Boris, European administrative standards and public administration in the Republic of Croatia, EU law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargement, EU and comparative law issues and challenges series 2 (ECLIC 2) / Duić, Dunja; Petrašević, Tunjica (ur.).Osijek: Faculty of Law Osijek, 2018. pp. 123-152
5. Ljubanović, Boris, Pravo EU u upravnom pravu i postupku, u: Procesno-pravni aspekti prava EU; Petrašević, Tunjica; Vuletić, Igor (ur.). Osijek: Pravni fakultet Osijek, 2016. pp. 173-210
6. Đanić Čeko, Ana; Kovač, Polonca, Comparative analysis of an administrative appeal in Croatian, Slovenian, and EU law, EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future: EU and Comparative Law Issues and Challenges Series 4 (ECLIC 4), Duić, Dunja; Petrašević, Tunjica (eds.). Osijek: Faculty of Law Osijek, 2020, pp. 1065-1096 https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/11940
7. Đanić Čeko, Ana; Petrašević, Tunjica, Lack of one common administrative procedure? Is regulation on the EU administrative procedure necessary in the EU?, Balkan Social Science Review, No. 15, 2020, pp. 93-117, https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3576

Izborna literatura:

1. Turčić, Zlatan, Komentar Zakona o općem upravnom postupku, Organizator, Zagreb, 2012.
2. Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o upravnim postupcima institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2016/01-28/1081253HR.pdf
3. Povelja Europske unije o temeljnim pravima, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmom upravno postupovnog prava i upravnog postupka (definicija, vrste), temeljnim procesnim institutima upravnog postupka, osnovama ustrojstva javnopravnih tijela. Studenti će nakon uspješnog polaganja kolegija biti osposobljeni za neposredno uključivanje u provođenje upravnih postupaka i ostalih postupanja u javnopravnim tijelima. Isto tako, cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama. Studenti će biti osposobljeni objasniti i tumačiti procesne institute primjenom u kontekstu temeljnih načela (europskog i nacionalnog) upravnog postupka. Studenti trebaju primijeniti stečeno znanje na slučajeve iz upravne prakse te razviti samostalnost i kritično razmišljanje.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.