Sadržaj kolegija:

Pojam upravnoga postupka. Zakon o općem upravnom postupku. Načela upravnog postupka. Nadležnost i izuzeće u upravnom postupku. Stranka u upravnom postupku. Vrste i sadržaj zastupanja u upravnom postupku. Pokretanje i vođenje upravnog postupka. Neposredno rješavanje i provođenje ispitnog postupka. Sklapanje nagodbe.  Dokazivanje u upravnom postupku. Materijalna i osobna dokazna sredstva. Podnošenje podnesaka. Vođenje zapisnika u upravnom postupku. Zaključak kao proceduralna odluka. Uvjeti za obnovu spisa. Rokovi i povrat u prijašnje stanje. Vrste i oblici obavješćivanja u upravnom postupku. Rješavanje upravne stvari. Vrste rješenja u upravnom postupku. Pojam i vrste pravnih lijekova u upravnom postupku. Ovlasti prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi. Podnošenje prigovora. Uvjeti, razlozi i način podnošenja izvanrednih pravnih lijekova u upravnom postupku. Izvršenje u upravnom postupku. Ostali akti uprave. Pojam upravnih ugovora. Ništavost i raskid upravnih ugovora.   Ustrojstvo sudbene vlasti u RH. Sustavi sudbenog nadzora nad upravom. Nadležnost upravnih sudova i Visokog upravnog suda RH. Provođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog spora. Pravni lijekovi u upravnom sporu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.)
2.Dario Đerđa: Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Inženjerski biro, Zagreb, 2010.
3.Zakon o upravnim sporovima, (NN  20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.)
4.Аerđa, D., Šikić, M.: Komentar Zakon o upravnim sporovima, Novi informator, Zagreb, 2012.

Izborna literatura:

1.Babac, Branko: Upravno postupovno pravo – odabrana poglavlja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, Osijek, 1998. (str.151. – 182., 197. – 226.)
2.Borković, I.: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. (str. 483.- 529.)

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama ustrojstva sudbene vlasti i sustavom upravnog sudovanja, pojmom postupovnog prava te načelima upravnoga postupka. Studenti će nakon uspješnog polaganja kolegija biti osposobljeni za neposredno uključivanje u provođenje upravnih postupaka i sličnih radnih procesa u tijelima državne uprave, u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pravnim osobama s javnim ovlastima te osobama privatnog prava. Isto tako, cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama sustava sudbenog nadzora nad upravom te razumijevanje načina provođenja upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pismeni i usmeni. Osobe koje zadovolje na pisanom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom dijelu.