Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje, problematika definiranja pojma uprave;
 2. Definiranje i razlikovanje pojmova javnopravno tijelo, tijela javne vlasti i javna služba;
 3. Ustanove, Javne ustanove;
 4. Upravni ugovori, Koncesije;
 5. Nastanak i razvoj upravnog prava i znanosti upravnog prava;
 6. Upravnopravni odnos;
 7. Načelo zakonitosti;
 8. Modificiranje načela zakonitosti;
 9. Pravna vrela upravnog prava;
 10. Podzakonski općenormativni akti;
 11. Kontrola nad upravom prvi dio;
 12. Kontrola nad upravom drugi dio;
 13. Odgovornost države za štetu (nastanak pojma, vrste odgovornosti);
 14. Odgovornost države za štetu u hrvatskom pravu

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Romić, D.: Upravno pravo – opći dio, autorizirana i recenzirana predavanja, elektroničko izdanje, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Vukovar, 2017. do stranice 52.

Dopunska literatura:

 1. Borković, I.: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. (odabrana poglavlja)
 2. Zakon o ustanovama, Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19
 3. Zakon o koncesijama, Narodne novine broj 69/17, 107/20

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta Upravno pravo – opći dio I je upoznati studente s osnovnim pojmovima upravnog prava. Studentima će se prezentirati razvoj upravnog prava kroz povijest, dvojbe oko definiranja i razlikovanja pojmova upravnog prava, uprave i javne službe te s organizacijskim i ugovornim oblicima preko kojih uprava obavlja svoje zadaće. Studentima će se pojasniti značaj i modaliteti ostvarivanja načela zakonitosti rada uprave te različitih izvora upravnog prava. Na kraju će se studente uputiti u mehanizme kontrole nad radom uprave i pitanjima odgovornosti države za štetu koja nastane građanima.

Kolegij je povezan s drugim kolegijima koji se bave materijom javne uprave, posebno s kolegijem Osnove uprave i  Upravno pravo – opći dio II.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.