Sadržaj kolegija:

Uvodni dio o upravnom pravu (javna služba, ustanove, upravni ugovori, koncesije).

Određivanje pojma uprave. Problem definiranja upravnog prava. Razvitak upravnog prava u pojedinim europskim zemljama u XIX. i XX. stoljeću. Razvitak i današnje mjesto upravnog prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Upravno pravo prema  drugim granama prava u hrvatskom pravnom sustavu, uz komparativni prikaz stanja u germanskom i francuskom pravu.

Osnovne institucije općeg dijela upravnog prava, osobna stanja, državljanstvo, javne isprave

Izvori upravnog prava.  Podzakonski normativni akti. Pravna norma upravnog  prava. Upravnopravni odnos. Načelo zakonitosti u djelovanju uprave. Diskreciona (slobodna) ocjena. Odnosi uprave i sudstva.

Upravni akt. Pojam upravnog akta, vrste i dijelovi upravnog akta.

Odgovornost  države za štetu nastalu građanima i pravnim osobama obavljanjem službe ili druge djelatnosti državnih organa Opće postavke temeljene na izvornoj francuskoj teoriji rizika. Odgovornost za štetu uvjetovanu greškom. Odgovornost za štetu nastalu bez greške.

Materijalnopravni aspekt upravnog kaznenog prava (prekršajnog) prava.

Upravno pravo obzirom na stvari. Pravo javnih stvari. Javnopravni imovinski odnosi uprave. Izvlaštenje.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Romić, Danijela. Upravno pravo – opći dio, autorizirani i recenzirani predavanja, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Vukovar, 2017.
2.Borković, Ivo. Upravno pravo, Informator, Zagreb, 2002. (str. 3.-186., 221.-260., 357.-398., 585-618.)
3.Babac, Branko. Javno dobro u pravu hrvatskomu – neka razmatranja o problemima konstituiranja, Pravni vjesnik 1-4, Osijek, 1998.
4.Zakon o hrvatskom državljanstvu
5.Zakon o ustanovama
6.Zakon o koncesijama
7.Zakon o izvlaštenju
8.Zakon o prebivalištu
9.Zakon o osobnoj iskaznici
10.Zakon o osobnom imenu
11.Zakon o matičnom broju
12.Zakon o osobnom identifikacijskom broju
13.Zakon o državnim maticama
14.Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
15.Zakon o općem upravnom postupku
16.Zakon o pravu na pristup informacijama

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području uprave i općih odrednica upravnoga prava radi stjecanja vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese radi obavljanja upravnih i sličnih stručnih poslova u upravnim ustrojstvima države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba javnog i privatnog prava. Predmet je u vezi s ostalim predmetima javnoga prava (uvod u pravo, osnove uprave, osnove ustavnog prava, upravno postupovno pravo)

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

Poštovani studenti;

nastavni materijali za uspješno savladavanje kolegija dostupni su na poveznici:

https://vevu.hr/wp-content/uploads/2021/09/50Upravno-pravo-opci-dio.pdf

 

Poštovane kolege,

u privitku se nalazi uvodna prezentacija.

Uvodna 2022