Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Državno ustrojstvo i pravo atenske države
 3. Središnja vlast u feudalnoj Engleskoj
 4. Izvori prava u feudalnoj Engleskoj
 5. Engleska i njene ustavne isprave – parlamentarna vlada u Engleskoj
 6. Državo ustrojstvo feudalne Turske
 7. Nadležnost i ustrojstvo savezne vlasti u Sjedinjenim američkim državama
 8. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina 1789.g u Francuskoj
 9. Napoleonovo zakonodavstvo
 10. Povrat ustavnosti i Sabor iz 1861. g u Hrvatskoj
 11. Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868.g
 12. Reforme u razdoblju bana Ivana Mažuranića
 13. Politički okvir razvoja od 1945 do 1990.
 14. Politička kriza i raspad SFRJ

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Šefko Kurtović, Opća historija države i prava, I dio, Informator, Zagreb, 1987. str. 12-19, 91-106, 185-202, 253-266.
 2. Šefko Kurtović, Opća historija države i prava, II. knjiga, Narodne novine, Zagreb, 1989. str. 46-72, 115-138, 146-152, 186-195.
 3. Dalibor Čepulo, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2021. str. 164-202, 319-398.

Dopunska literatura:

 1. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj, (ur. Ivan Koprić i Vedran Đulabić), Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013.

Ciljevi kolegija:

Poučavanje studenata o nastanku temeljnih upravnih modela u zemljama koje su kroz povijest bile kreatori i uspješni realizatori ustavnih, političkih i napose upravnih reformi ( Engleska, Francuska, Sjedinjene američke države, kao i u državama koje su imale snažan vojni i politički utjecaj na hrvatski prostor – Osmansko carstvo i Habsburška monarhija). Nastavno primjenom komparativne metode podučit će se studente s nastankom i razvitkom hrvatske uprave i njenih sastavnica: općina, gradova i županija, te središnjih tijela vlasti: Sabora, Vlade i Bana

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.