Sadržaj kolegija:

U okviru predmeta Povijest uprave studenti stječu znanja o nastanku i razvitku pojedinih pravnih grana, upravnih i pravosudnih institucija. Navedeno se proučava na primjerima država ( Engleske, Francuske, SAD-a, Njemačke, Turske i Rusije. Ove države ostavile su značajan trag u svjetskoj upravnoj i ustavno-političkoj povijesti. Primjenom komparativne metode proučit će se i hrvatska upravna i politička povijest, kao autonomne jedinice unutar vladajućih  ugarskih, austrijskih i jugoslavenskih državnih tvorevina.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Šefko Kurtović: Opća historija države i prava, I. i II. knjiga, Zagreb, 1989., i druga izdanja (pojedina poglavlja).
2.Dalibor Čepulo: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012. (pojedina poglavlja)

Dopunska literatura:

1.Koprić Ivan i Đulabić Vedran (ur.): Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013. (pojedina poglavlja).

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je objasniti studentima nastanak glavnih upravnih modela u zemljama koje su u povijesti bile inicijatori i uspješni realizatori ustavnih, političkih i upravnih reformi. Nastavno primjenom komparativne metode upoznati studente s nastankom i kvalitetom hrvatske uprave i njenih sastavnica: općina, gradova i županija, te središnjih tijela vlasti: Sabor, Vlada i Ban.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: