Sadržaj kolegija:

Obavljanjem studentske prakse se proširuju teorijska znanja i upoznaju praktične vještine u robnom poslovanju. U prvom ciklusu prakse student se treba upoznati s predmetom poslovanja izabranog gospodarskog subjekta, odnosno s trgovačkom robom, ponuđenim asortimanom roba i usluga, kao i s organizacijom u kojoj je obavljao stručnu praksu (trgovačko društvo, obrtnik). U ovom ciklusu stručne prakse student treba svladati način rada i temeljne probleme gospodarskog subjekta, vezane uz njegov predmet poslovanja (tehničko – tehnološka obilježja robe ili obavljanja usluga izabranoga gospodarskog subjekta, odnosno njegove poslovne jedinice. U ovom ciklusu student se može rasporediti na jednostavne poslove. Student je dužan ispuniti Dnevnik Stručne prakse u kojem treba dati podatke o osobinama predmeta poslovanja, organizacijske cjeline u kojoj obavlja praksu te raspored poslova po danima prakse.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Student će se koristiti literaturom i internom dokumentacijom sukladno uputama mentora gospodarskog subjekta u kojem obavlja stručnu praksu.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi predmeta je vezan uz upoznavanje studenta s praktičkim problemima vezanim uz obavljanje robnoga poslovanja u trgovini i logistici. Na taj način student može povezivati teorijske spoznaje svih do sada apsolviranih predmeta, a osobito iz ekonomike poduzeća, ekonomike trgovine i organizacije poduzeća.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.