Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Definiranje organizacije, smjerovi i tendencije razvoja
 3. Organizacija kao znanost
 4. Organizacija kao praktična disciplina
 5. Vrste organiziranja i organizacija
 6. Oblikovanje organizacije
 7. Organizacijska struktura
 8. Upravljanje organizacijom
 9. Upravljanje ljudskim potencijalima
 10. Informacije i komunikacije u organizaciji
 11. Organizacijska kultura
 12. Suvremeni pogled na organizaciju i organizacijski trendovi

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M.: Organizacija, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
 2. Turkalj, Ž.: Poslovna organizacija – praktikum, Ekonomski fakultetu u Osijeku, Osijek 2004.

Izborna literatura:

 1. Žugaj, M., Bojanić-Glavica, B., Brčić, R., Šehanović, J.: Organizacijska kultura, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
 2. Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb 1999.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je omogućiti studentima ovladavanje temeljnim znanjima i spoznajama o organizaciji, o njenim relevantnim čimbenicima, poslovnim procesima, promjenama i razvoju te načinima oblikovanja i usklađivanja sa suvremenim trendovima.

Znanja koje će studenti steći mogu se univerzalno koristiti za bilo koju organizaciju profitnog ili neprofitnog sektora

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: