Sadržaj kolegija:

Definiranje organizacije, smjerovi i tendencije razvoja. Organizacija kao društveni fenomen. Pojam organizacije. Organizacije rada i organizacije poduzeća. Predmet organizacije. Metode znanosti o organizaciji. Razvoj znanosti o organizaciji i tendencije razvoja. Teorijski temelji organizacije. Svrha, ciljevi i zadaci organizacije. Principi organizacije. Osnove organizacije. Organizacijske vrste. Činioci organizacije subjekt i objekt organizacije. Načela organizacije. Informiranje, komuniciranje i organizacija. Pojam i značenje. Informacija i komunikacija. Međuzavisnost između informacije i organizacije. Sadržaj i vrste informacija. Izgradnja komunikacijskog sustava. Management – sustav informiranja. Oblici i tipovi organizacija. Organizacija kao sustav. Privredne i neprivredne organizacije. Vrste privrednih organizacija. Vrste neprivrednih organizacija. Pravni aspekti organizacije. Poduzeće, privredna organizacija. Privredno poduzeće. Vrste poduzeća. Osnivanje poduzeća. Kupnja i prodaja poduzeća. Udruživanje poduzeća. Djelatnost poduzeća. Prestanak poduzeća. Izgradnja organizacijske strukture poduzeća. Organizacijska struktura. Organizacija sredstava za proizvodnju. Organizacija radnog kolektiva. Organizacija funkcija. Organizacija radnog mjesta. Manjkavosti i nedostaci organizacijske strukture. Upravljanje u rukovođenje poduzećem. Pojam upravljanja. Pojam rukovođenja. Organi upravljanja. Organi rukovođenja. Međusobni odnosi organa upravljanja i rukovođenja. Poslovni procesi i funkcije u poduzeću. Poslovni procesi i dekompozicija procesa. Poslovne funkcije. Organizacija funkcije istraživanja i razvoja proizvoda. Organizacija razvojne funkcije. Organizacija kadrovske funkcije. Organizacija proizvodne funkcije. Organizacija prodajne funkcije. Organizacija nabavne funkcije. Organizacija financijske funkcije. Organizacija pomoćno-tehničkih službi. Procesi. Aktivnosti. Matrica odgovornosti. Matrica međuzavisnosti.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M.: Organizacija, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
2. Turkalj, Ž.: Poslovna organizacija – praktikum, Ekonomski fakultetu u Osijeku, Osijek 2004.
Izborna literatura:
1. Žugaj, M., Bojanić-Glavica, B., Brčić, R., Šehanović, J.: Organizacijska kultura, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
2. Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb 1999.

Ciljevi kolegija:

Nakon odslušanog kolegija student/ica će steći osnovna znanja i spoznaje o organizaciji kao i mogućnost razumijevanja organizacijskih postavki.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: