Sadržaj kolegija:

 1. Specifičnosti fizioterapijskog procesa u evaluaciji sportskih ozljeda
 2. Testovi i upitnici u evaluaciji sportskih ozljeda
 3. Fizioterapijske intervencije kod sportskih ozljeda u akutnoj, subakutnoj i kroničnoj fazi (potencijalni ozbiljni znakovi i simptomi kod vježbanja, te odabir odgovarajuće vrste vježbi)
 4. Primjena magneta kod ozljeda u sportu i rekreaciji (indikacije i kontraindikacije)
 5. Principi elektrostimulacije
 6. Indikacije i kontraindikacije za primjenu lasera
 7. Indikacije i kontraindikacije za primjenu udarnog vala
 8. Primjena prirodnih ljekovitih čimbenika u tretmanu ozljeda i oštećenja sustava za kretanje

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Ćurković B. i sur. (2004). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.
 2. Elabjer E. (2011).  Sportska traumatologija. Zagreb: Medicinska naklada.

Dopunska literatura:

 1. Brukner P, Khan K. (2012). Clinical Sports Medicine. Australia: McGraw-Hill.
 2. Hall CM, Brody LT. (2010).  Therapeutic Exercise. 2nd ed. New York: LWW.
 3. Rolf C. (2007). The Sports injuries Handbook. Diagnosis and Management. London: A&C Black.
 4. Peterson, L., Renstrӧm, P. (2017). Sport Injuries. Their Prevention and Treatment. 4th Edition. UK: Taylor&Francis

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje znanja o modalitetima fizioterapije, te aplikaciju procedura fizioterapije u tretmanu sportskih povreda. Specifičan je cilj izrada terapijskog programa nakon povreda i u oporavku nakon sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

Polaganje ispita:

Konačna se ocjena formira na osnovu seminarske ocjene i ocjene iz pismenog ispita.