Sadržaj kolegija:

Fizioterapija u liječenju ozljeda kod sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Indikacije i kontraindikacije za primjenu lasera. Indikacije i kontraindikacije za primjenu terapije udarnim valom. Indikacije i kontraindikacije primjene prirodnih ljekovitih činitelja u oporavku od ozljeda. Principi primjene elektrostimulacije i elektromagnetske stimulacije. Karakteristike primjene prirodnina nakon povreda lokomotornog sustava u kombinaciji s drugim modalitetima u fizioterapiji. Terapijske vježbe kod povreda. Potencijalni ozbiljni simptomi i znakovi kod vježbanja nakon povreda.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ćurković, B. i sur. (2004). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb.
2.Pećina, M. (1992). Sindromi prenaprezanja. Globus. Zagreb.
3.Elabjer, E. (2011).  Sportska traumatologija. Medicinska naklada, Zagreb.

Dopunska literatura:
1.Hall, CM., Brody, LT. (2010).  Therapeutic Exercise. 2nd ed. New York, LWW.
2.Rolf, C. (2007). The Sports injuries Handbook. Diagnosis and Management. A&C Black. London
3.Peterson, L., Renstrӧm, P. (2005). Sport Injuries. Their Prevention and Treatment. 3rd Edition. Taylor&Francis, UK.
4.Brukner, P., Khan, K. (2012). Clinical Sports Medicine. McGraw-Hill, Australia.

Ciljevi kolegija:

Nastavni program predmeta je nastavak predmeta iz prethodnog semestra u kontinuitetu. Omogućuje studentima stjecanje znanja o modalitetima fizioterapije. Usvojena znanja omogućavaju aplikaciju procedura fizioterapije u tretmanu sportskih povreda. Posebni zadaci podrazumijevaju procjenu, kreiranje terapijskog programa fizioterapije, evaluaciju učinka terapije, praćenje mogućih komplikacija pri tretmanu. Stečena znanja omogućavaju izradu terapijskog programa povreda i oporavka nakon sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

Polaganje ispita:

Konačna se ocjena formira na osnovu seminarske ocjene i ocjene iz pismenog ispita.