Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Principi fizioloških  reakcija  mišića  na  vježbu
 3. Principi fizioloških  reakcija  mišića  na povredu
 4. Terapijske vježbe kod povreda
 5. Potencijalni ozbiljni simptomi i znakovi kod vježbanja nakon povreda
 6. Komplikacije ozljeda mišića
 7. Procjena i kreiranje terapijskog programa
 8. Putevi boli
 9. Fizioterapija u liječenju ozljeda mišića i tetiva
 10. Indikacije i kontraindikacije za primjenu elektroanalgezije
 11. Indikacije i  kontraindikacije  za  primjenu superficijalne  termoterapije
 12. Hidroterapija
 13. Karakteristike primjene  terapijskog  ultrazvuka  kod  povreda  mekih  tkiva  u kombinaciji  s  drugim  modalitetima  u  fizioterapiji

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Brumnić, V. (2021). Osnove rehabilitacije pokretom – odabrana poglavlja. Vukovar: Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.
 2. Pećina, M. i sur. (2019). Sportska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.
 3. Uremović, M., Davila S. i suradnici (2018). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.

Dopunska literatura:

 1. Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.
 2. Brinar, V., Petravić, D. (2009). Bol i bolni sindromi. U: Brinar, V. i sur. Neurologija za medicinare. Zagreb: Medicinska naklada. 193-214.
 3. Brumnić, V. (2020.) Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji. Interni nastavni materijali za studente 1. godine diplomskog studija Preventivna fizioterapija. Vukovar: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.
 4. Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.
 5. Mišigoj-Duraković, M. i suradnici. (2018). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Znanje d.o.o.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je potaknuti studente na sustavno obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za planiranje, odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka u području sportskih ozljeda, sukladno potrebama korisnika.

Specifični cilj predmeta je da studenti steknu znanja i osposobe se za prepoznavanje i kritičku procjenu različitih fizioterapijskih modaliteta određenih sadržajem predmeta u terapijske svrhe, kao i za  analizu i evaluaciju učinaka navedenog, nakon ozljeda u sportsko-rekreativnim aktivnostima

Polaganje ispita:

Student je obavezan pohađati nastavu, prvenstveno vježbe i seminare. Student je obavezan napisati i prezentirati seminarski rad na zadanu temu, iz čega mora dobiti pozitivnu ocjenu. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.