Sadržaj kolegija:

Principi fizioloških reakcija mišića na vježbu i povredu. Komplikacije ozljeda mišića. Putevi boli. Fizioterapija u liječenju ozljeda mišića i tetiva. Indikacije i kontraindikacije za primjenu elektroanalgezije. Indikacije i kontraindikacije za primjenu superficijalne termoterapije. Hidroterapija. Karakteristike primjene terapijskog ultrazvuka kod povreda mekih tkiva u kombinaciji s drugim modalitetima u fizioterapiji. Terapijske vježbe kod povreda. Potencijalni ozbiljni simptomi i znakovi kod vježbanja nakon povreda.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada. 2.Brinar, V., Petravić, D. (2009). Bol i bolni sindromi. U: Brinar, V. i sur. Neurologija za medicinare. Zagreb: Medicinska naklada. 193-214.

3.Elabjer, E. (2011) Sportska traumatologija. Medicinska naklada, Zagreb. 2011.

4.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.

5.Uremović, M., Davila S. i suradnici (2018). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.

Dopunska literatura:

1.Ćurković B i sur. (2004): Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.

2.Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.

3.Mišigoj Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

4.Rolf, C. (2007). The sports injuries handbook. London: A & C Black

5.Sharkey, B.J., Gaskill, S.E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data Status

Ciljevi kolegija:

Nastavni program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja o modalitetima fizioterapije. Usvojena znanja omogućavaju aplikaciju procedura fizioterapije u tretmanu sportskih povreda. Posebni zadaci podrazumijevaju procjenu, kreiranje terapijskog programa fizioterapije, evaluaciju učinka terapije, praćenje mogućih komplikacija pri tretmanu. Stečena znanja omogućavaju izradu terapijskog programa povreda i oporavka nakon sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

Polaganje ispita:

Student je obavezan pohađati nastavu, prvenstveno vježbe i seminare. Student je obavezan napisati i prezentirati seminarski rad na zadanu temu, iz čega mora dobiti pozitivnu ocjenu. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.