Objavljeno: 11.11.2020.

STTeh Project 2020-1-DK01-KA204-075155

Start: 01-09-2020 – End: 30-04-2022
Project Reference: 2020-1-DK01-KA204-075155
EU Grant: 249803 EUR
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for adult education
Project web: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/eu/safe-transfer-techniques/

Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today’s Health Care Sector – STTech is a strategic partnership project, the holder of which is Aarhus Municipality – Centre for Assisted Living Technology from Denmark, whereas College of Applied Sciences „Lavoslav Ružička“ in Vukovar is one of the project partner HEIs.  

An innovative way of teaching will be created within main project activities by applying the Peer Learning method to improve the teaching skills of safe transfer techniques for the physically disabled or people with mobility difficulties. The target group of the project are teachers, physiotherapists, occupational therapists, nurses and mentors engaged in teaching of safe transfer techniques at educational institutions, but also other state, public or private homes, centres and care organizations. The expected aim of the project is to improve the skills of these groups of caregivers in five European countries, no matter if they are professionals – public servants, those in private nursing and family homes, caregivers who visit users in their own homes, or family members who provide support in care. The results of the project will enable the improvement of existing skills, but also new practical and useful knowledge on secure and save transfer techniques as well as support on how to apply these techniques in their ordinary lives. The long-term effect of the project is to reduce the extent of wear and work injuries among health workers, to improve education and work environment in the health care sector and to ensure the safety and rehabilitation of patients by applying an innovative teaching method that will result from the project. This innovative method includes four final intellectual results of the project: Learning guidelines and toolkit material; Digital tools – virtual reality and e-learning program; E- interactive handbook – Peer Learning Model and Open Educational Resources (OER) that will be created through the international exchange of knowledge, experience and practices by means of cooperation of various institutions involved in the project in Denmark, Spain, Sweden, Cyprus and Croatia. These intellectual outputs will be available via digital tools and open resources to all potentially interested users worldwide.

The Consortium members:

The Municipality of Aarhus, CFT (Center of Assisted Living Technologies) from Denmark. Leading partner of the STTech project.

CYENS (Research centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies) + AMEN (Archangelos Michael Nursing Home) from Cyprus
UCAM (Fundacion Universitaria San Antonio) from Spain
Västerås Rehabilitation Care Center from Sweden
VEVU (Lavoslav Ruzicka, College of Applied Sciences) from Croatia
VIA (University College of Applied Sciences) from Denmark

Project actvities

The implementation of the STTeh project started with the first project activity: the kick-off transnational meeting.

 • The first transnational partnership meeting – Kick- off meeting hosting by  The Municipality of Aarhus, CFT (Center of Assisted Living Technologies) from Denmark

Due to the situation with COVID-19 the kick-off transnational meeting was held on October 29, 2020 via webinar attended by representatives of project partner institutions and project coordinators.

 • The second transnational partnership meeting hosting by VIA (University College of Applied Sciences) from Denmark.

Meeting wes held virtualy January 26, 2021.

 • The second transnational partnership meeting held virtual hosting by project partner UCAM (Fundacion Universitaria San Antonio) from Spain.

Meeting wes held virtualy June 23, 2021.

 • The fourth transnational partnership meeting – hosting by College of Applied Sciences “lavoslav Ružička” in Vukvoar (VEVU) from Croatia.

4th Transnational partnership meeting successfully implemented at VEVU.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJECT INTELLECTUAL OUTPUTS

Guidelines for secure transmission techniques.

 • Intellectual result O2 – in progress

Digital tools – Virtual reality

E- learning

 • Intelectual result O3 – in preparation

Peer Learning model

_____________________________________________________________________________________________________________________________

The project team of the Polytechnic involved in the implementation of the project:

Dr.sc. Slavica Janković, v. pred.

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.

Karolina Novinc. struč.spec. oec.

More information about the project at project Erasmus+ project results platform.


HR

Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today’s Health Care Sector – STTech je projekt strateškoga partnerstva čiji je nositelj Aarhus Municipality – Center for Assisted Living Technology iz Danske, dok je Veleučilište  “Lavoslav Ružička” u Vukovaru jedna od partnerskih ustanova na projektu.

Projektom će kroz njegove glavne aktivnosti biti kreiran inovativni način podučavanja primjenom Peer Learning metode kojim će se unaprijediti vještine podučavanja o sigurnim tehnikama prenošenja nepokretnih ili teško-pokretnih osoba. Ciljna skupina kojoj su projektni rezultati namijenjeni jesu odgajatelji i učitelji, profesori, fizioterapeuti i mentori koji se bave podučavanjem tehnika sigurnog prenošenja na obrazovnim institucijama, ali i drugim državnim, javnim ili privatnim centrima i organizacijama koje se bave s skrbi u području terapije obuhvaćene projektom. Očekivani učinak projekta je unaprijediti vještine navedenih skupina njegovatelja unutar pet europskih država bilo da su oni profesionalni – javni službenici, oni u privatnim staračkim i obiteljskim domovima ili su njegovatelji koji posjećuju korisnike u njihovim vlastitim kućama, odnosno članovi obitelji koji pružaju potporu u skrbi. Rezultati projekta omogućit će unaprjeđenje postojećih vještina, ali i stjecanja novih u radu primjenjivih znanja o tehnikama sigurnog prijenosa kao i podršku o tome kako te tehnike primijeniti u svakodnevnom životu. Konačni očekivani učinak ovoga projekta je povećati sigurnost djelatnika ili članova obitelji u ulozi skrbnika, smanjiti fizičku istrošenost i ozljede na radu među zdravstvenim radnicima te unaprijediti sigurnosni i rehabilitacijski pristup za pacijenta u situaciji prijenosa primjenom inovativne metode podučavanja. Ova inovativna metoda obuhvatit će četiri konačna intelektualna rezultata projekta: Smjernice za učenje i priručnik; Digitalni alati – program za virtualnu stvarnost i e-učenje; E-interaktivni priručnik – Model vršnjačkog učenja i otvoreni obrazovni resursi (OER), a koji će nastati međunarodnom razmjenom znanja, iskustava i prakse kroz suradnju različitih projektom uključenih institucija iz Danske, Španjolske, Švedske, Cipra i Hrvatske, a koji će putem digitalnih alata i otvorenog pristupa biti dostupni svim potencijalno zainteresiranim korisnicima diljem svijeta.

Projektne aktivnosti

Provedba projekta STTeh započela je održanim Inicijalnim međunarodnim sastankom koji je ujedno i prva aktivnost u projektu.

 • Prvi transnacionalni partnerski sastanak   – početni projektni sastanak održan pod domaćinstvom Općine Aarhus ( centra za

Uslijed COVID-19 situacije – početni sastanak je održan virtualno 29. Listopada 2020. godine na kojem su sudjelovali predstavnici partnerskih institucija na projektu i projektni koordinatori.

 • Drugi transnacionalni partnerski sastanak – održan pod domaćinstvom Veleučilišta VIA iz Danske.

Sastanak je održan virtualno 26. Siječnja 2021. godine.

 • Treći transnacionalni partnerski sastanak – održan pod domaćinstvom  Sveučilišne zaklade San Antonio iz Španjolske.

Sastanak je održan virtualno 23, lipnja 2021. godine

 • Četvrti transnacionalni partnerski sastanak – pod domaćinstvom VEVU-a iz Hrvatske.

Održan 1-2 prosinca 2021. godine kombiniranim modelom – fizički u Vukovaru i virtualno iz Vukovara.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

INTELEKTUALNI REZULTATI PROJEKTA:

Smjernice za tehnike sigurnog prijenosa.

 • Intelektualni rezultat O2 – u tijeku

Digitalni alati – virtualna stvarnost

Alati za E- učenje

 • Intelektualni rezultat O3 – u pripremi

Model vršnjačkog učenja

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektni tima Veleučilišta uključen u realizaciju projekta:

Dr.sc. Slavica Janković, v. pred.

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.

Karolina Novinc. struč.spec. oec.

______________________________________

Više o projektu na Erasmus+ platformi projekata.