Objavljeno: 06.12.2021.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kao jedna od partnerskih ustanova bila je domaćin transnacionalnog partnerskog sastanka u razdoblju od 1. do 2. prosinca 2021. godine.  Organizirani sastanak koji je održan jedna je od aktivnosti projekta pod nazivom Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today’s Health Care Sector – STTech koji se provodi unutar strateškog partnerstva unutar programa Erasmus+, Ključne aktivnosti 2:  Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi.

Vodeći partner ovog konzorcijskog projekta je The Municipality of Aarhus, CFT (Center of Assisted Living Technologies) iz Danske, a okuplja ukupno 6 partnerskih ustanova i organizacija iz Švedske, Španjolske, Cipra i Hrvatske. Cilj projekta je kreirati inovativne metode podučavanja kojima će se unaprijediti vještine podučavanja o sigurnim tehnikama prenošenja nepokretnih ili teško-pokretnih osoba, a samim time i proširivanje znanja i kompetencija projektnom ciljanih krajnjih korisnika za primjenu u radu te posljedično doprinijeti smanjenju iscrpljivanja i ozljeda na radu njegovatelja, fizioterapeuta ili skrbnika koji brinu za osobe s teškoćama u kretanju, također doprinosi poboljšanju obrazovanja i radnog okruženja u zdravstvenom sektoru te osiguranje sigurnosti i rehabilitacije pacijenata.

Provedba sastanka organizirana je kombinacijom sudjelovanja nazočnih sudionika na Veleučilištu i udaljeno, pri čemu je  dio predstavnika partnerskih zemalja uslijed mjera COVID-19 sudjelovao je on-line dok je dio sudionika sačinjen od predstavnika koordinatora projekta iz Danske i domaćini s Veleučilišta sudjelovao zajedničkim prisustvom u prostoru Veleučilištu.

Tijekom dva dana kroz zajednički rad ažurirani su planovi za provedbu daljnjih projektnih aktivnosti usmjerenih na planiranje za posljednji provedbeni kvartal projekta i završetak intelektualnih rezultata za podučavanje putem Peer Learning metode kroz finalni E- interaktivni priručnik za podučavanje o sigurnim tehnikama transfera.

Osim koordinatorskih dogovora unutar provedbenog programa transnacionalnog sastanka, tijekom prvog radnog dana od strane predstavnika  Općine Aarhus, njihova CFT (Centar tehnologija potpomognutog življenja) održana je radionica za predavače i trenere na kojoj je predstavljen dio pomagala kojima se unaprjeđuju tehnike transfera i omogućuje lakša provedba samih transfera osoba u praksi njegovatelja.

Tijekom drugog radnog dana predstavnici partnerskih ustanova  CYENS (Research centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies) + AMEN (Archangelos Michael Nursing Home) sa Cipra održali su demonstraciju o korištenu kreirane probne verzije VR aplikacije STTech koja je dio intelektualnih alata za virtualno podučavanje.

Sudjelujući na sastanku sudionici su imali priliku dijeliti svoje stručno znanje i praksu iz vlastitih zemalja, nadograđivati vještine iz područja podučavanja kao i transnacionalno se umrežavati s kolegama stručnjacima iz inozemstva u cilju kreiranja rješenja za ostvarivanje ciljeva projekta STTech.

Više o projektu na linku.

________________________________________________________________________________________________________________________________

4th Transnational project meeting implemented at VEVU

College of Applied Sciences „Lavoslav Ružička“ in Vukovar, as one of the partner institutions, hosted a transnational partnership meeting in the period from 1 to 2 December 2021. The organized meeting was one of the activities of the project entitled „Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today’s Health Care Sector – STTech“, which is implemented within a strategic partnership through program Erasmus +, Key Activities 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices .

The leading partner of this consortium project is The Municipality of Aarhus, CFT (Center of Assisted Living Technologies) from Denmark, and brings together a total of 6 partner institutions and organizations from Sweden, Spain, Cyprus and Croatia. The aim of the project is to create innovative teaching methods that will improve teaching skills on safe transfer techniques for immobile or disabled people, and thus expand the knowledge and competencies of project-targeted end users for use in work. Consequently project will contribute to reducing exhaustion and injuries, physiotherapists or caregivers caring for people with disabilities, also contributes to improving the education and work environment in the health sector and ensuring patient safety and rehabilitation.

The implementation of the meeting was organized by a combination of participants present at the College and those who joined remotely. Part of the representatives of partner countries due to COVID-19 measures participated online while the representatives of the project coordinator from Denmark and hosts from the College were physically present.

During the two days of joint work, plans for further project activities aimed at planning for the last implementation quarter of the project and completion of intellectual learning outcomes through Peer Learning with the use of the final E-interactive teaching manual on safe transfer techniques were updated.

In addition to coordinating agreements within the implementation program of the transnational meeting, during the first working day representatives of the Municipality of Aarhus, their CFT (Center for Assisted Living Technologies) held a workshop for lecturers and trainers in which some of the tools used to enhance transfer techniques and enable easier transfer of persons in the practice of caregivers were demonstrated.

During the second working day, representatives of the partner institutions CYENS (Research Center on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies) + AMEN (Archangelos Michael Nursing Home) from Cyprus held a demonstration on using the created trial version of the VR application STTech which is part of intellectual tools for virtual teaching .

Within this meeting, participants had the opportunity to share their expertise and practice from their own countries, upgrade their teaching skills and transnationally network with fellow experts from abroad to create solutions to achieve the goals of the STTech project.

More about the project at link.