Sadržaj kolegija:

OPĆI DIO: Pojam, nastanak i razvitak javnog sektora. Razgraničenje javnog sektora prema državnoj upravi i privatnom sektoru (poduzetništvu). Javni sektor i poduzetništvo. Javni sektor i državna uprava. Subjekti u javnom sektoru. Financiranje institucija u okviru javnog sektora. Javne ovlasti u javnom okviru javnog sektora: ustanove, trgovačka društva, udruge građana, fondovi, uprave (u sastavu ministarstava i samostalne). Harmoniziranje propisa i prakse sa europskom stečevinom prava, te aktima Vijeća Europe.

POSEBNI DIO: djelatnosti u okviru javnog sektora. Društvene djelatnosti. Infrastrukturne djelatnosti. Komunalne djelatnosti. Državne ustanove koje se bave pružanjem odgovarajućih usluga građanima

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Ivanda, S. (2009) Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora, Opći dio, Pravni fakultet u Osijeku
Propisi:
1.Zakon o pravu na pristup informacijama
2.Zakon o volonterstvu
3.Zakoni o pojedinim djelatnostima unutar javnog sektora (popis dostupan na web stranici kolegija pod „Materijali“
Dopunska literatura
1.Antić, T. (2014): Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora, Pravni fakultet u Rijeci

Ciljevi kolegija:

Znanja o transformaciji države i društva. Znanja o skrbi o javnom dobru i znanja o bussinesu. Optimalizacija odabira oblika javnog sektora. Znanja i vještine za visoko stručno i etično djelovanje u institucijama javnog sektora. Veza s drugim predmetima je što se naslanja na neke (ustavno pravo, sociologija i dr.), s nekim je komplementaran (npr. upravno pravo, upravna znanost). Doprinos se sastoji u tome da se prepoznaju tijekovi oko stjecanja nužnih znanja i vještina za rad u institucijama javnog sektora

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.