Sadržaj kolegija:

Obrada stručnih tekstova i pravne terminologije u okviru tekstova Die Bundesrepublik Deutschland als föderativer Staat, Die Grundrechte im deutschen Grundgesetz, Die Europäische Menschenrechtskonvention.

Upoznaju se pravila za tvorbu i uporabu Zustands- und Vorgangspassiva, objektnih rečenica, konstrukcije „sein+zu+Infinitiv“ te modalnih glagola s infinitivom aktiva i pasiva

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Sokol-Šarčević-Topolnik: Deutsch für Juristen 1 / Njemački za pravnike 1, Narodne novine, Zagreb, 2012.
  2. Kordić, Ljubica; Marušić, Borislav:Priručnik za gramatiku njemačkoga jezika struke iz područja prava i ekonomije, Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2014

Dopunska literatura:

  1. Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2000.
  2. Uroić-Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je obnavljanje stečenih i stjecanje novih znanja i vještina usmene i pismene komunikacije iz područja  njemačkog jezika pravne struke. Osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture stručnog teksta, pristup razumijevanju teksta (Lesestrategien: globales Lesen und selektives Lesen).

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik prava te s pravnom terminologijom iz područja strukture vlasti u Saveznoj Republici Njemačkoj, temeljnih prava i sustava pravne zaštite. Razvijanje vještina  govorenja, slušanja, čitanja i pisanja na njemačkom jeziku pravne struke s naglaskom na govornoj komunikaciji i vještinama prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

Polaganje ispita:

Provjera znanja održava se u formi pismenog i usmenog ispita, a tijekom vježbi studenti po vlastitom izboru mogu prirediti referat i usmeno ga izložiti na jednu od zadanih pravnih tema. Ocjena iz referata pribraja se ocjenama iz pismenog i usmenog dijela ispita, a aritmetička sredina čini konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks.