Sadržaj kolegija:

Sadržaj predmeta obuhvaća obradu tekstova iz područja prava (poglavito iz ustavnog, kaznenog, kaznenog procesnog, obiteljskog prava i prava informacija) s ciljem usvajanja osnovne pravne terminologije iz tih područja, te obradu i uvježbavanje gramatičkih struktura zastupljenih u tim tekstovima, koji se smatraju funkcionalno najkorisnijim za jezik pravne struke (PASIVNE KONSTRUKCIJE, ZUSTANDSPASSIV I VORGANGSPASIV, MODALNI GLAGOLI U AKTIVNIM I PASIVNIM REČENICAMA, ZU+ INFINITIV).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Sokol-Šarčević-Topolnik: Deutsch für Juristen 1 / Njemački za pravnike 1, Narodne novine, Zagreb, 2009.
2.Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2000.
3.Uroić-Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

1.Verfassung der Republik Kroatien, Zagreb 2002.
2.Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1993.
3.Creifeld-Kaufmann-Weber: Creifelds Rechtswörterbuch, Beck, München, 1997.

Ciljevi kolegija:

Opća znanja koja se ostvaruju ovim kolegijem obuhvaćaju: osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture znanstvenoga teksta, pristup razumijevanju teksta (iznalaženje osnovnih informacija, ključnih riječi, postavke i zaključka teksta);  prepoznavanje i razumijevanje gramatičkih struktura tipičnih za jezik pravne struke u pisanom tekstu; razumijevanje naučene pravne terminologije i gramatičkih struktura slušanjem predavanja izvornog govornika vezano za jednu od pravnih tema iz udžbenika;  sposobnost samostalnog služenja dvojezičnim njemačko-hrvatskim rječnikom, kao i jednojezičnim njemačko-njemačkim rječnikom.

Posebna znanja uključuju: poznavanje stručne pravne terminologije iz područja ustavnog, obiteljskog, kaznenog, kaznenog procesnog prava i prava informacija prava, kao i teorijsko-pravnu terminologiju vezanu za povijest, podjele i vrste prava; – posebna gramatička znanja potrebna za razumijevanje, kao i pismenu i govornu uporabu jezika pravne struke; poznavanje pravila tvorbe i uporabe zavisnih rečenica najučestalijih u jeziku prava (pogodbenih, vremenskih, odnosnih, načinskih, namjernih).

Posebna znanja koja će predmet razvijati vezana su i za govornu komunikaciju na njemačkom jeziku, a govorne vježbe bit će, s jedne strane, tematski vezane za tekstove u udžbeniku, a s druge strane bit će proširivane sadržajima koji se dotiču teme, ali imaju i životno praktične vrijednosti, kao, primjerice, situacijske dijaloške vježbe vezane za poslovno putovanje, stručni skup pravnika ili vijećanje sudaca (u njemačkom pravu) prije donošenja presude.

Polaganje ispita:

Provjera znanja održava se u formi pismenog i usmenog ispita, a tijekom vježbi studenti po vlastitom izboru mogu prirediti referat i usmeno ga izložiti na jednu od zadanih pravnih tema. Ocjena iz referata pribraja se ocjenama iz pismenog i usmenog dijela ispita, a aritmetička sredina čini konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: