Sadržaj kolegija:

TEMELJNI POJMOVI

 1. Uvodno predavanje
 2. Opće odredbe i temeljni pojmovi uredskog poslovanja
 3. Upravljanje pismenima u uredskom poslovanju
 4. Upisivanje pismena
 5. Vrste evidencija
 6. Određivanje brojčane oznake pismena
 7. Dostava pismena u rad
 8. Administrativno-tehnička obrada akata
 9. Otpremanje akata
 10. Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
 11. Pečati, žigovi i štambilji
 12. Upravne pristojbe
 13. Natpisna ploča i zaglavlje akata
 14. Pismena – sastavljanje i oblikovanje podneska i akta u upravnom i neupravnom postupku
 15. Obavješćivanje i dostava u upravnom postupku

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 2. Kasabašić, Š. (2015), Uredsko poslovanje u primjeni i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku, V izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Novi informator
 3. Vojković, G. (2018), Uredsko poslovanje, spisovodstvo i upravljanje pismohranom, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Narodne novine

Dopunska literatura:

 1. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), dio vezan uz postupanje s podnescima stranaka i akata javnopravnih tijela u upravnom postupku
 3. Zakon o pečatu i žigu s grbom RH (NN 33/95)
 4. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente sa općim i specifičnim znanjima potrebnih za organizaciju i upravljanje uredom u javnoj upravi. Studenti će se upoznati sa zakonskim propisima i odredbama koje reguliraju područje uredskog poslovanja u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima. Kroz individualni i grupni rad na primjerima iz prakse studentima će biti omogućeno stjecanje stručnih znanja potrebnih za: vođenje glavnih i pomoćnih uredskih knjiga, organizaciju i vođenje uredskog poslovanja u javnoj upravi, profesionalno pisano i usmeno komuniciranje sa strankama te učinkovito upravljanje dokumentacijom u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Način ocjenjivanja:

usmeno i pismeno