Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje, Državne matice;
2. Osobno ime, Matični broj građana;
3. Osobni identifikacijski broj; Osobna iskaznica;
4. Putne isprave, Prebivalište i boravište građana;
5. Državljanstvo;
6. Upravni akt – uvodni dio;
7. Vrste upravnih akata;
8. Forma i sadržaj upravnog akta, Vremensko djelovanje upravnog akta;
9. Obveznost upravnog akta, Izvršenje;
10. Pravomoćnost upravnog akta, Pogrešni upravni akti;
11. Upravno pravo s obzirom na stvari: definiranje, vrste javnih dobara;
12. Upravno pravo s obzirom na stvari: upravljanje javnim dobrom, nastanak i prestanak javnog dobra, Uporaba javnog dobra;
13. Upravnopravna ograničenja vlasništva – uvodni dio;
14. Izvlaštenje: faze provođenja postupka izvlaštenja;
15. Izvlaštenje: sporna pitanja postupka i instituta.

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Romić, D.: Upravno pravo – opći dio, autorizirana i recenzirana predavanja, elektroničko izdanje, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Vukovar, 2017. od stranice 53. do kraja

Dopunska literatura:

  1. Borković, I.: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. (odabrana poglavlja)
  2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Narodne novine broj 74/14, 69/17, 98/19

Ciljevi kolegija:

Cilj predmetaUpravno pravo – opći dio II je upoznati studente s određenim institutima upravnog prava kojima država duboko intervenira u temeljna ljudska i građanska prava. Tako se studentima prezentira uloga tijela državne uprave u reguliranju osobnih stanja građana (evidentiranje činjenica, određivanje imena, prebivalište i boravište građana, identifikacijski brojevi građana), kao i načini stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva. Studenti će upoznati s problematikom definiranja i upravljanja javnim dobrima te sa svim ključnim aspektima i problematikom postupka izvlaštenja.

Kolegij je povezan s drugim kolegijima koji se bave materijom javne uprave, posebno s kolegijem Osnove uprave i  Upravno pravo – opći dio I.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali:

Poštovani studenti;

nastavni materijali za uspješno savladavanje kolegija dostupni su na poveznici:

https://vevu.hr/wp-content/uploads/2021/09/50Upravno-pravo-opci-dio.pdf