Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Predmet, građa i metode upravne znanosti, razvoj proučavanja uprava
3. Uloga uprave u društvu
4. Uprava kao ljudska djelatnost
5. Ljudi u upravi I
6. Ljudi u upravi II
7. Materijalna sredstva uprave
8. Planiranje u upravi
9. Vođenje u upravi
10. Komunikacije u upravi
11. Postupci i nadzor u upravi
12. Odnos građana i uprave
13. Uprava u Hrvatskoj i veliki upravni sustavi
14. Upravne reforme i modernizacija javne uprave
15. Europeizacija nacionalnih uprava

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Pusić, E.: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002. (samo krupni slog)
2.Koprić, I., et.al. : Javna uprava-nastavni materijal, Društveno Veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu; Zagreb, 2006., str. 3-9, 19-37, 161-166, 347-395, 395-405.
3.Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G. (2012) Europski upravni prostor, Zagreb: Institut za javnu upravu, str.11-56. i 63-70.

Izborna literatura:
1.Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 85/10-pročišćeni tekst, 05/14.
2.Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17.
3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15.
4.Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,  Narodne novine br. 93/16, 104/16.
5.Zakono sustavu državne uprave, Narodne novine br. 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.
6.Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Narodne novine br. 150/11,119/14, 93/16.
7.Etički kodeks državnih službenika, NN 40/11, 13/12.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta Osnove uprave je stjecanje znanja i vještina primjerenih za kasnije uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države , lokalne i regionalne samouprave te u osobama javnog i privatnog prava. Cilj je osposobiti studente, posebice u upravnim i sličnim stručnim poslovima, u upravnim ustrojstvima države, u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te institucijama javnog i privatnog prava.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.