Sadržaj kolegija:

1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan nastave. Studenti će biti upoznati s detaljnim izvedbenim planom nastave.
2. Predmet, građa i metode upravne znanosti, razvoj proučavanja uprave.
Studenti će se upoznati s građom i metodama upravne znanosti te razvojem proučavanja uprave.
3. Uloga uprave u društvu.
Studenti će znati prepoznati ulogu uprave u društvu koja je determinirana općim društvenim razvojem. Posebno će se studenti upoznati s tendencijom porasta upravnih organizacija, tendencijom prema diferencijaciji (raščlanjivanju) upravnih organizacija, tendencijom prema profesionalizaciji uprave, tendencijom prema ograničavanju prinude u upravi te tendencijom prema informatizaciji uprave.
4. Uprava kao ljudska djelatnost.
Studenti će biti upoznati s upravom kao ljudskom djelatnosti, posebno izvorima ponašanja ljudi.
5. Ljudi u upravi I
Studenti će znati ocijeniti ulogu ljudi u pravi (upravni službenici u upravnim organizacijama, politički dužnosnici  u upravi, službeničkim sustavom, platnim sustavom u upravi, sustavom napredovanja u upravi).
6. Ljudi u upravi II
Studenti će moći interpretirati popunjavanje upravne organizacije službenicima te formiranje ljudi za službi u upravi.
7. Materijalna sredstva uprave. Prvi kolokvij.
Studenti će moći razjasniti pojam materijalnih sredstava, njihov oblik i režim raspolaganja.
8. Planiranje u upravi
Studenti će moći definirati planiranje, vrste planiranja, planiranje u upravnim organizacijama, planiranje programa djelatnosti upravnih organizacija, organizacija upravnog planiranja, planiranje tijeka rada u upravnim organizacijama.
9. Vođenje u upravi.
Studenti će znati definirati funkcija vodstva u upravnim organizacijama, javni menadžment, poslove vodstva u upravnim organizacijama, liste zadataka rukovoditelja, upravljanje i vođenje u upravnim organizacijama, delegaciju, proces odlučivanja. Studenti će analizirati formalizirane metode odlučivanja, teoriju igara, donošenje personalnih odluka, stvaranje radne atmosfere i doktrine ustanove, odgoj i obuku službenika, vanjske odnose. klasifikaciju vođenja te osobna svojstva rukovoditelja.
Studenti te moći razjasniti popunjavanje upravnih organizacija rukovodećim osobljem, analizirati potrebe vodećeg osoblja, planiranje izgradnje vodećeg osoblja, metode promatranja, znakove talenta za vodeću funkciju, metode u razvijanju vodećeg osoblja te plan osoblja.
10. Komunikacije u upravi
Komunikacije i komunikacijski sustav u upravi. Ciljevi komunikacijskog sustava; pokazatelji kvalitete. Sastanci kao važno sredstvo komunikacije u upravi. Automatska obrada podataka (AOP) u upravi.
11. Postupci i nadzor u upravi
Studenti će upoznati s postupcima u upravi i  nadzorom u upravi: pojam, vrste sustav nadzora, pokazatelji  kvalitete, nadzorne organizacije, masovni nadzor. Studenti će se analizirati i teritorijalne upravni sustave. Funkcionalni upravni sustavi . Asocijativni upravni sustavi.  Karakteristični problemi upravnih sustava
12. Odnos građana i uprave
Studenti će definirati javne odnose, suodgovornost, instrumente u odnosu građana i uprave, opća načela (načelo ustavnosti i zakonitosti uprave, načelo pogrešivosti uprave, načelo odgovornosti uprave). Studenti će spoznati i značenje javnosti uprave u odnosu prema građanima, javnost funkcioniranja uprave, elemente javnosti funkcioniranja uprave u najširem smislu (javnost sjednica predstavničkih i izvršnih tijela, javnost materijalno- financijskog poslovanja teritorijalnih jedinica, javnost funkcioniranja upravnih izvješća, javnost funkcioniranja publikacija propisa, javnost općih upravnih informacija).
Studenti će razmatrati sustavne kontakte uprave i građana koji se odnose na radne zadatke upravnih organizacija (savjetovanja i sastanci, javne rasprave, predstavke) te sredstva javne komunikacije za osiguranje javnosti uprave.
13. Uprava u Hrvatskoj i veliki upravni sustavi
Studenti će analizirati: heterogenost poslova teritorijalno-upravnog sistema, sadržaj poslova teritorijalnog sistema. Studenti će znati razlikovati: upravu kao instrument vlasti, upravu kao javnu službu, klasifikaciju poslova teritorijalnih upravnih sustava, klasifikaciju poslova teritorijalnih upravnih sustava po sadržaju te klasifikaciju  poslova teritorijalnih upravnih sustava po oblicima, klasifikaciju poslova teritorijalnih upravnih sustava po instrumentima, klasifikaciju poslova teritorijalnih upravnih sustava po metodama. Osim toga studenti će razlučit: klasifikaciju poslova teritorijalnih upravnih sustava po korisnicima, horizontalno razgraničenje upravnih poslova, djelokrug upravnih organizacija te nadležnost upravnih organizacija.
14. Upravne reforme i modernizacija javne uprave
Studenti će analizirati razvoj javne uprave u Hrvatskoj i reforme javne uprave. Studenti će posebno objasniti mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj, mjere za modernizaciju uprave s strukturno-organizacijskog aspekta, mjere za modernizaciju uprave s funkcionalnog  aspekta, mjere za modernizaciju uprave s personalnog  aspekta te provedbu reforme javne uprave, temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj, kao i modernizaciju i europeizaciju javne uprave.
15. Europeizacija nacionalnih uprava. Drugi kolokvij
Studenti će definirati europski  upravni prostor: približavanje nacionalnih uprava. Europska upravna načela i standardi. Čimbenici oblikovanja europskog upravnog prostora. Uloga europskog suda na nacionalne uprave. Uloga kriterija za pristupanje Europskoj uniji. Djelovanje Europske komisije na približavanju upravnih sistema. Otežavanje institucionalizacije europskog upravnog prostora. Europski upravni prostor i tranzicijske zemlje. Europeizacija nacionalnih uprava.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Pusić, E.: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002. (samo krupni slog)
2.Koprić, I., et.al. : Javna uprava-nastavni materijal, Društveno Veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu; Zagreb, 2006., str. 3-9, 19-37, 161-166, 347-395, 395-405.
3.Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G. (2012) Europski upravni prostor, Zagreb: Institut za javnu upravu, str.11-56. i 63-70.

Izborna literatura:
1.Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 85/10-pročišćeni tekst, 05/14.
2.Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17.
3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15.
4.Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,  Narodne novine br. 93/16, 104/16.
5.Zakono sustavu državne uprave, Narodne novine br. 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.
6.Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Narodne novine br. 150/11,119/14, 93/16.
7.Etički kodeks državnih službenika, NN 40/11, 13/12.

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je stjecanje znanja i vještina primjerenih za kasnije uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, lokalne i regionalne samouprave te u osobama javnog i privatnog prava. Cilj je osposobiti studente, posebice u upravnim i sličnim stručnim poslovima, u upravnim ustrojstvima države, u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te institucijama javnog i privatnog prava.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: