Sadržaj kolegija:

Obrada stručnih tekstova i pravne terminologije u okviru tekstova Das Recht als System von Rechtsnormen, Juristenausbildung und juristische Berufe in Deutschland, Verfassungsrechtliche Grundlagen der Republik Kroatien.

Upoznaju se pravila reda riječi u rečenice, mjesto glagola u glavnoj i zavisnoj  rečenici, deklinacije pridjeva i participa u službi atributa te tvorbe i uporabe proširenih participa.

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Sokol-Šarčević-Topolnik: Deutsch für Juristen 1 / Njemački za pravnike 1, Narodne novine, Zagreb, 2012.
  2. Kordić, Ljubica; Marušić, Borislav:Priručnik za gramatiku njemačkoga jezika struke iz područja prava i ekonomije, Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2014

Dopunska literatura:

  1. Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2000.
  2. Uroić-Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je obnavljanje stečenih i stjecanje novih znanja i vještina usmene i pismene komunikacije iz područja  njemačkog jezika pravne struke. Osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture stručnog teksta, pristup razumijevanju teksta (Lesestrategien: globales Lesen und selektives Lesen).

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik prava te s pravnom terminologijom iz područja njemačkog i hrvatskog pravnog sustava, obrazovanja pravnika i pravnih zanimanja u Saveznoj Republici Njemačkoj i Republici Hrvatskoj, ustavnopravnih temelja Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske. Razvijanje vještina  govorenja, slušanja, čitanja i pisanja na njemačkom jeziku pravne struke s naglaskom na komunikacijskim kompetencijama i vještinama prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.