Sadržaj kolegija:

TEMELJNI POJMOVI

 1. Predmet, metode i odnos ustavnog prava i političkih znanosti
 2. Ustavno pravo kao grana prava i njegovi izvori
 3. Ustav kao temeljni izvor ustavnog prava
 4. Pojam, svojstva, klasificiranje, donošenje, revizija
 5. Pojam i razvitak ustavne vladavine
 6. Uspostava ustavne vladavine u Republici Hrvatskoj
 7. Uspostava samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

 1. Povijesni razvoji razvitak ustavne zaštite prava i sloboda čovjeka i građanina
 2. Osobne slobode i prava, političke slobode i prava, gospodarska, socijalna i kulturna prava
 3. Međunarodni standardi prava čovjeka, zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u okviru Vijeća Europe – Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 4. Ljudska prava i temeljne slobode u hrvatskom ustavnom uređenju

NAČELO USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI I OBLICI NADZORA

 1. Europski sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti (Austrija, Njemačka, Francuska)
 2. Američki sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti
 3. Ustavni sud Republike Hrvatske – izbor, ustrojstvo i djelokrug; Politički utjecaj Ustavnog suda
 4. Pučki pravobranitelj

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1.  Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013.
 2.  Smerdel, B., Sokol, S., Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009.
 3.  Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 85/10) i Odluka Ustavnog suda (NN 5/14)
 4.  Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske (NN 121/10)
 5.  Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 49/02)
 6.  Zakon o izboru Predsjednika Republike (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04,44/06, 24/11, 128/14)
 7.  Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pročišćeni tekst (NN 120/11), NN 23/13, 19/15

Dopunska literatura:

 1. Poslovnik Hrvatskog sabora (NN 81/13)
 2. Bačić, Arsen: Leksikon Ustava Republike Hrvatske, Split, Pravni fakultet u Splitu, 2000.
 3. Bačić, Arsen: Parlamentarno pravo – hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Split, Pravni fakultet u Splitu, 2004.

Ciljevi kolegija:

Predmet Osnove ustavnog prava I za cilj ima prvenstveno upoznati studente s ustavnim pravom kao granom prava i temeljnim načelima na kojima počiva. Također naglasak će biti na upoznavanju studenata s definiranjem ustava kao temeljnog akta svake države, razvitkom ustavne vladavine i bit će prezentirani ustavnopravni aspekti zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Predmet je vrlo usko povezan s kolegijem Osnove ustavnog prava II i Nomotehnikom.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.