Sadržaj kolegija:

TEMELJNA PITANJA USTAVNOG PRAVA;

1.1. Predmet, metode i odnos ustavnog prava i političkih znanosti; 1.2. Ustavno pravo kao grana prava i njegovi izvori; 1.3.Ustav kao temeljni izvor ustavnog prava O USTAVU; Pojam, svojstva, klasificiranje, donošenje, revizija; Ustav i društveni razvoj – kauzalni i teleološki aspekti

POJAM I RAZVITAK USTAVNE VLADAVINE;

2.1. Ustavna vladavina; Prvi pisani ustavi; Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka; Dioba vlasti: 2.2. Poredbeni pregled razvoja ustavnosti u Velikoj Britaniji, SAD i Francuskoj; 2.3. Uspostava ustavne vladavine u Republici Hrvatskoj; 2.4. Uspostava samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA;

3.1. Povijesni razvoj; 3.2. Razvitak ustavne zaštite prava i sloboda čovjeka i građanina; 3.3. Osobne slobode i prava, političke slobode i prava, gospodarska, socijalna i kulturna prava; 3.4. Međunarodni standardi prava čovjeka; 3.5. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u okviru Vijeća Europe – Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; 3.6. Ljudska prava i temeljne slobode u hrvatskom ustavnom uređenju

NAČELO USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI I OBLICI NADZORA;

4.1. Temeljni pojmovi; 4.2. Europski sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti (Austrija, Njemačka, Francuska); 4.3. Američki sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti; 4.4. Ustavni sud Republike Hrvatske – izbor, ustrojstvo i djelokrug; 4.5.Politički utjecaj Ustavnog suda; 4.6. Pučki pravobranitelj

 TEMELJI DRŽAVNE VLASTI;

5.1. .Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu; 5.2. Predstavnička vladavina; 5.3.Oblici neposrednog odlučivanja

IZBORNI SUSTAV – TEMELJNA NAČELA I INSTITUTI IZBORNOG PRAVA;

6.1. Pojam izbornog sustava; Aktivno i pasivno biračko pravo; Jednako i nejednako biračko pravo; 6.2. Utvrđivanje izbornih rezultata ; 6.3. Dopuna predstavničke demokracije i drugim oblicima neposrednog odlučivanja

HRVATSKI IZBORNI SUSTAV;

7.1.Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava; 7.2. Izbor Predsjednika Republike; 7.3. Izbor zastupnika u Hrvatski Sabor; 7.4. Izbor zastupnika u predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave

TEMELJNA PITANJA USTROJSTVA DRŽAVNE VLASTI;

8.1. Predstavnička tijela – struktura, ustrojstvo, funkcije; 8.2. Ustrojstvo rada i djelatnost predstavničkih tijela; 8.2. Razlikovanje državnih funkcija i ustrojstvo vlasti; Upletanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju; 8.3. Ustrojstvo i funkcije izvršne vlasti; 8.4. Ustrojstvo i djelovanje sudbene vlasti

NAČELO DIOBE I NAČELO JEDINSTVA VLASTI I OBLICI NJIHOVE PRIMJENE;

9.1. Ustrojstvo i dioba vlasti; 9.2. Sustav parlamentarne vlade; 9.3. Sustav predsjedničke vlade; 9.4. Polupredsjednički sustav; 9.5. Sustav skupštinske vlade

USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE;

10.1. Prema Ustavu iz 1990. – polupredsjednički sustav; 10.2. Prema Promjenama Ustava iz 2000 i 2001. – parlamentarni sustav; 10.3. Hrvatski sabor; 10.4. Vlada RH; 10.5. Predsjednik Republike; 10.6 Sudbena vlast; 10.7. Lokalna i regionalna (područna samouprava)

SLOŽENE DRŽAVE I DRŽAVNE ZAJEDNICE;

11.1. Pregled povijesnog razvitka; 11.2. Moderna federalistička teorija; Razlikovanje konfederacije i federacije;

EUROPSKA UNIJA;

12.1. Povijesni nastanak i postupak širenja; 12.2. Institucije EU; 12.3. Acquis communautaire; 12.4. Postupak pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji – Usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s acquis communautaire

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013.
2.Smerdel, B., Sokol, S., Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009.
3.Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 85/10)  i Odluka Ustavnog suda (NN 5/14)
4.Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske (NN 121/10)
5.Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 49/02)
6.Zakon o izboru Predsjednika Republike (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04,44/06, 24/11, 128/14)
7.Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pročišćeni tekst (NN 120/11), NN 23/13, 19/15
8.Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN 81/13)

Izborna literatura:
1.Bačić, Arsen: Leksikon Ustava Republike Hrvatske, Split, Pravni fakultet u Splitu, 2000.
2.Bačić, Arsen: Parlamentarno pravo – hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Split, Pravni fakultet u Splitu, 2004.

Ciljevi kolegija:

Znanja o društvenom razvitku (individualni, ekonomski, organizacijski, kulturalni) i o ustrojstvu države i društva, te o mjestu i ulozi ustavnog prava u lege artis i bona fide interpretaciji propisa. Prepoznavanje ustava kao krucijalnog političkog i društvenog projekta, kojim se definira vizija i misija konkretnih zajednica. Posebna znanja se odnose na nastanak, odabir i razvitak političkih institucija. Također akcent je na temeljnim vrjednotama i načelima, koje se mjere putem ostvarivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Općenita i posebna znanja odnose se na procese nastajanja i razvitka ustava i drugih relevantnih dokumenata, kako međunarodnih, tako i nacionalnih.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Vajda Halak Željka, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Vajda Halak Željka, mag. iur., v. pred.

Ižaković Iva, mag. iur., asistentica

ECTS bodova: 5

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: