Sadržaj kolegija:

1.Mjesto tržišta u sustavu znanosti i temeljne karakteristike teorije tržišta kao znanstvene discipline.
2.Tržište. Pojam, morfologija, tipologija, struktura. Tržišni čimbenici: potrebe, ponuda, potražnja, cijene i dr. Domaće i svjetsko tržište poljoprivredno prehrambenih  proizvoda. Kapacitet tržišta. Posebna tržišta. Analiza tržišta poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Priprema i pristup tržišta RH u tržište EU.
3.Distribucijski sustav poljoprivredno – prehrambenih proizvoda. Distribucija: fizička distribucija, kanali  distribucije. Držanje zaliha. Skladište gotovih proizvoda (pojam, funkcije i vrste skladišta), raspored roba u skladištu, evidencija i priprema za otpremu. Pakiranje. Transportni sustav: pojam i podjela transporta, funkcije,  transportni problem, unutarnji transport, popratna dokumentacija prilikom transporta, tržište transportnih usluga.
Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane  studenata. Na temelju teorijskih i praktičkih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu, kao uvjet za pristupanje ispitu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Baban, Lj.: Tržište, II.  izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1991.
2.Kohls L.R. Uhl N.J.: Marketing of Agricultural Products, Prentice Hall, NeW  Jersey, 2002.
Izborna literatura:
1.Kolega, A., Božić, M.: Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo Zagreb, Zagreb, 2001.
2.Johnson, D.G.: The World Food situation, u: Johnson, D.G., G.E. Schuh (ur.): The Role of Markets in the World Food Economy, Westview Press, Boulder, Col., 1983.
3.Marušić, M., Vranešević, T.: Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb 1997.
4.Segetlija, Z: Distribucija, Ekonomski fakultet  u Osijeku, Osijek 2006.
5.Vojnović, D.: Europske zemlje u tranziciji – dostignuća, problemi i očekivanja, Hrvatska gospodarska revija, Vol. 46, Br. 6, Lipanj 1997., str. 665-678

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente s teorijskim spoznajama i praktičkim problemima funkcioniranja tržišta i distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u razvijenim tržišnim gospodarstvima, posebno u Europskoj Uniji, te u Republici Hrvatskoj.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.