Sadržaj kolegija:

1. Temeljne odrednice marketinga u trgovini. Pojam, značenje i funkcije trgovine. Marketinške funkcije trgovine i marketing trgovine kao gospodarske djelatnosti. Razlike između marketinga proizvodnog i marketinga trgovinskog gospodarskog subjekta. Suradnja proizvodnog i trgovinskog gospodarskog subjekta u području marketinga. 2. Proces upravljanja marketingom trgovinskog poduzeća i marketinška istraživanja u trgovini. 3. Marketinška koncepcija u trgovini. Strategijsko planiranje ciljeva. Planiranje strategija (temeljnih, pozicioniranja, strategija pojedinih marketinških instrumenata: lokacije, asortimana roba, cijena, profila, usluga, veličine i unutarnjeg ambijenta prodajnog objekta). Planiranje marketing – miksa i njegovih instrumentalnih varijabli: lokacije, asortimana, cijena, promocije, metoda prodaje i dr. 4. Oblici trgovinskih gospodarskih subjekata i trgovinskih poslovnih jedinica. Kroz vježbe studenti će izučavati slučajeve iz prakse.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

2.Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, Maja: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999.
Izborna literatura:
1.Retail Marketing Management: Principles & Practice , by Helen Goworek ,  Peter McGoldrick, Pearson Educational Limited, 2015.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s posebnostima marketinga u trgovini i trgovinskog marketinga i razumijevanje procesa marketinga trgovinskog gospodarskog subjekta. Stjecanje temeljnih znanja o vođenju i izvršavanju marketinga u trgovini.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.