Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje.
 2. Povijesni razvoj i pristupi definiranju računovodstva (pojam računovodstva, predmet i pristupi izučavanju, računovodstvena regulativa, računovodstveni informacijski sustav).
 3. Struktura računovodstva (tradicionalni i suvremeni koncept, pretpostavke i načela).
 4. Računovodstveni standardi (HSFI i MRS/MSFI).
 5. Računovodstveni proces (faze računovodstvenog procesa, poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, pravila evidentiranja poslovnih događaja na računima, računski plan).
 6. Godišnji financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke).
 7. Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine (računovodstveni okvir za izvještavanje, značajke i vrste nematerijalne imovine, načini knjiženja).
 8. Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalna imovine (okvir za izvještavanje, značajke i vrste, načini knjiženja, nabava, prodaja i rashodovanje, pojam i obračun amortizacije).
 9. Računovodstveno praćenje kapitala, tretman rezervi i obveza prema dioničarima (struktura kapitala, izdavanje i prodaja dionica, otkup vlastitih dionica, raspodjela neto-dobiti, isplata dividendi dioničarima, pokriće gubitka).
 10. Računovodstveno praćenje financijske imovine (pojam i vrste, klasifikacija financijske imovine s računovodstvenog aspekta, načini knjiženja pojedinih vrsta financijske imovine).
 11. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (pojam i vrste, načini evidentiranja novca, zajmova, potraživanja, kratkoročnih vrijednosnih papira, računovodstveni tretman zaliha).
 12. Računovodstveno praćenje obveza (pojam i vrste obveza, računovodstveni tretman pojedinih kratkoročnih i dugoročnih obveza).
 13. Računovodstveno praćenje troškova (pojam i vrste troškova, načini knjiženja).

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Gulin, D. et al. (2006). Računovodstvo (2. izd.). Zagreb: HZRFD.
 2. Belak, V. et al. (2014). Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (X. izmj. i dop. izd.). Zagreb: RRiF plus d.o.o.

Izborna literatura:

 1. Meigs, R. F. & Meigs, W. B. (1999). Računovodstvo – temelj poslovnog odlučivanja (9. izd.). Zagreb: MATE d.o.o.
 2. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI). Dostupno na: http://www.osfi.hr/Default.aspx?sid=137&p=1&salt=3610.
 3. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja / Međunarodni računovodstveni standardi (MSFI/MRS). Dostupno na: http://www.osfi.hr/Default.aspx?sid=155&p=1&salt=4805.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim teorijskim i praktičnim postavkama računovodstva u poduzeću.  Studenti stječu temeljna znanja o računovodstvenom informacijskom sustavu, godišnjim financijskim izvještajima, osnovama računovodstva i dvojnog knjigovodstva te usvajaju elemente računovodstvenog procesa. Nadalje, cilj je pojasniti primjenu osnovnih pravila računovodstvenog praćenja (tretmana) pojedinih poslovnih događaja koji utječu na pojedine računovodstvene kategorije (imovina, obveze, kapital, prihodi, rashodi) u svrhu njihovog evidentiranja (knjiženja) u poslovnim knjigama, a na temelju nacionalnih (HSFI) i međunarodnih (MRS/MSFI) računovodstvenih standarda. Naposljetku, cilj je osposobiti studente za korištenje i interpretiranje podataka u financijskim izvještajima u svrhu razumijevanja financijskog položaja i uspješnosti poduzeća.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.