Sadržaj kolegija:

Suvremeno poimanje računovodstva. Funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava – računovodstva i računovodstvenog sustava informiranja.
Institucionalni okvir računovodstva. Direktive Europske Unije. Računovodstvene knjige. Sustavi knjigovodstva. Knjigovodstvene isprave. Knjigovodstveni računi. Metode knjiženja i unosa knjigovodstvenih podataka. Oblici knjigovodstva. Pogreške i ispravljanje pogrešaka.
Računski plan. Računovodstveno-bilančna načela. Računovodstveno-bilančni standardi. Računovodstveno-bilančne politike. Popis (inventura) imovine i dugova.
Okvir za sastavljanje i prezentiranje novčano-računovodstvenih izvješća. Novčano-računovodstvena izvješća kao postignuće funkcioniranja računovodstvenog informacijskog sustava – računovodstva. Knjiženja nastalih knjigovodstvenih događaja.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Gulin, D. et al. (2006). Računovodstvo (2. izd.). Zagreb: HZRFD.
2.Belak, V. et al. (2009). Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (VI. izd.). Zagreb: RRiF.
3.Proklin, P. (ur.) (2008). Računovodstvo i gospodarska analiza u teoriji i praksi (II. izd.). Osijek: Ekonomski fakultet.
Izborna literatura:

1.Meigs, R. F. & Meigs, W. B. (1999). Računovodstvo – temelj poslovnog odlučivanja (9. izd.). Zagreb: MATE d.o.o.

2.Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI). Dostupno na: http://www.osfi.hr/Default.aspx?sid=137&p=1&salt=3610.

3.Međunarodni standardi financijskog izvještavanja / Međunarodni računovodstveni standardi (MSFI/MRS). Dostupno na: http://www.osfi.hr/Default.aspx?sid=155&p=1&salt=4805.

Ciljevi kolegija:

Predmet Računovodstvo, uz uvažavanje teorijskih, znanstvenih i praktičnih spoznaja, omogućuje studentima stvaranje profesionalnog mišljenja, posebice kod korištenja i prezentiranja računovodstvenih informacija. Studenti stječu temeljna znanja o računovodstvenom informacijskom sustavu, osnovama računovodstva i dvojnog knjigovodstva, te usvajaju razumijevanje računovodstvenog procesa, korištenje i prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

Materijali za predmet su dostupni u sustavu Merlin na e-kolegiju Računovodstvo.