Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Temeljni ekonomski pojmovi: potražnja, ponuda, proizvodnja, troškovi.
 3. Tržište inputa i tržište outputa. Država i tržište.
 4. Temeljni makroekonomski pojmovi: inflacija, nezaposlenost, bruto-nacionalni proizvod, poslovni ciklusi, agregatna potražnja i agregatna ponuda, agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža. Fiskalna politika. Novac i monetarna politika.
 5. Prirodni izvori hrvatskog bogatstva.
 6. Hrvatski demografski kapital.
 7. Zaposlenost, nezaposlenost – tržište rada.
 8. Predtranzicijski i tranzicijski gospodarski razvitak.
 9. Djelotvornost hrvatskog naspram drugih modela restrukturiranja.
 10. Ciljevi, nositelji i sredstva ekonomske politike.
 11. Reindustrijalizacija hrvatskog gospodarstva.
 12. Vanjskotrgovinska razmjena u uvjetima globalizacije
 13. Razvitak agroindustrijskoga kompleksa u svijetu i u Hrvatskoj.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ferenčak, I. (2003.) Počela ekonomike. 2. izd. Osijek: Ekonomski fakultet
2.Družić, I. et al.(2003.) Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet
3. Bilješke s predavanja

Izborna literatura:
1. Čavrak, V. ur. (2011) Gospodarstvo Hrvatske. Zagreb: Politička kultura d.o.o.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta Gospodarstvo Hrvatske omogućava studentima usvajanje teorijskih i znanstvenih znanja iz ovog područja, te znanja vezanih za osobitosti hrvatskog gospodarskog sustava.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Silabus kolegija:

T103 Gospodarstvo Hrvatske ishodi