Sadržaj kolegija:

Temeljni ekonomski pojmovi: potražnja, ponuda, proizvodnja, troškovi. Tržište inputa i tržište outputa. Država i tržište. Temeljni makroekonomski pojmovi: inflacija, nezaposlenost, bruto-nacionalni proizvod, poslovni ciklusi, agregatna potražnja i agregatna ponuda, agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža. Fiskalna politika. Novac i monetarna politika. Prirodni izvori hrvatskog bogatstva. Hrvatski demografski kapital. Zaposlenost, nezaposlenost – tržište rada. Predtranzicijski i tranzicijski gospodarski razvitak. Djelotvornost hrvatskog naspram drugih modela restrukturiranja. Ciljevi, nositelji i sredstva ekonomske politike. Reindustrijalizacija hrvatskog gospodarstva. Vanjskotrgovinska razmjena u uvjetima globalizacije. Razvitak agroindustrijskoga kompleksa u svijetu i u Hrvatskoj.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ferenčak, I. (2003.) Počela ekonomike. 2. izd. Osijek: Ekonomski fakultet
2.Družić, I. et al.(2003.) Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet
Izborna literatura:
1. Čavrak, V. ur. (2011) Gospodarstvo Hrvatske. Zagreb: Politička kultura d.o.o.

Ciljevi kolegija:

Predmet Ekonomika narodnog gospodarstva omogućava studentima usvajanje teorijskih i znanstvenih znanja iz ovog područja, te znanja vezanih za osobitosti hrvatskog gospodarskog sustava.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.