Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje.
 2. Pojam, predmet i metode ekonomike poduzeća; teorije poduzeća.
 3. Vrste i značajke poduzeća; menadžment i poduzetništvo; teorije lokacije.
 4. Upravljanje u poduzeću (ciljevi poslovanja, upravljačke/menadžerske funkcije, upravljanje rizikom).
 5. Teorija proizvodnje (čimbenici proizvodnje, poslovna sredstva – stalna i obrtna, ukupni, prosječni i granični proizvod, proizvodna funkcija).
 6. Vrste troškova proizvodnje (sastavnice troškova, pojam troškova, materijalni troškovi, troškovi stalnih sredstava, metode amortizacije, troškovi rada).
 7. Dinamika troškova (ovisnost troškova o promjeni opsega proizvodnje, fiksni i varijabilni troškovi, ukupni, prosječni i granični troškovi, odnos troškova i prihoda, troškovi u dugom roku).
 8. Kalkulacija cijene koštanja (pojam, načela, vrste i metode kalkulacije cijene koštanja, djelidbene i dodatne kalkulacije, kalkulacija na temelju varijabilnih troškova).
 9. Metode razdvajanja troškova (svrha razdvajanja stalnih i promjenljivih troškova, metode razdvajanja).
 10. Obračuni poslovanja (pojam obračuna poslovanja, financijski izvještaji, poslovni rezultat, analiza i revizija poslovanja, metode procjenjivanja vrijednosti poduzeća, mjerenje poslovnog uspjeha poduzeća, apsolutna i relativna mjerila uspješnosti).
 11. Ekonomike resursa (ekonomski resursi i ekonomska učinkovitost, ekonomika rada, ekonomika stalnih sredstava, ekonomika predmeta rada).
 12. Ekonomike funkcija (poslovne funkcije i mjerila uspješnosti, ekonomika nabave, ekonomika skladištenja, ekonomika proizvodnje, ekonomika prodaje, ekonomika transporta).
 13. Ekonomika investicija (pojam i vrste investicija, vremenska vrijednost novca, dinamičke i statičke metode investicijske kalkulacije).

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Karić M. (2007.) Ekonomika poduzeća. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Izborna literatura:

 1. Ruža, F. et al. (2002). Ekonomika poduzeća: Uvod u poslovnu ekonomiju. Varaždin: TIVA i FOI.
 2. Jelavić, A. et al. (1993). Ekonomika poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je stjecanje osnovnih znanja o ključnim ekonomskim konceptima i pojmovima s kojima se susreću ekonomisti u svakodnevnom poslovanju poduzeća, a čije poznavanje daje neophodnu podlogu za razumijevanje poslovnih problema i donošenje kratkoročnih i dugoročnih poslovnih odluka. Studenti će steći teorijska i praktična znanja o poslovanju poduzeća, posebice o troškovima, prihodima i rashodima, financijskom rezultatu te poslovnom uspjehu poduzeća. Također, objasnit će se osnovni pojmovi ekonomike resursa, poslovnih funkcija i investicija te će se na primjerima prikazati mogućnost primjene pojedinih ekonomskih metoda i alata u svrhu donošenja odluka u različitim područjima poslovanja poduzeća.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.