Sadržaj kolegija:

PRVI DIO: Osnovne skupine aktivnih tvari koje se koriste u sportu i njihovi načini djelovanja. Primjena hormona. Psihostimulativne tvari. Povećanje oksigenacijskog potencijala. Nuspojave i štetna djelovanja lijekova u sportu. DRUGI DIO: Pravni okviri za uzimanje lijekova u sportu. TREĆI DIO: Metodologija otkrivanja nelegalnih supstanci u sportu.

Osnove toksikološke analize.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Stjepan Heimer, Rudi Čajevac, i sur. Medicina sporta. Zageb: Sportska knjiga. (odabrana poglavlja)

2.Sutlović D, i sur. Osnove forenzične toksikologije. Split: Redak, 2011. (odabrana poglavlja)

Ciljevi kolegija:

Razumijevanje farmakoloških I patofizioloških učinaka primjene lijekova u sportu, kao i mogućnosti toksikoloških analiza.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Mihaljević Vjera, dr. med., pred.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Mihaljević Vjera, dr. med., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Materijali: