Sadržaj kolegija:

Utjecaj životinja na kvalitetu života čovjeka; različite životinje kao terapeuti. Podjela terapijskog jahanja, različite metode. Fizičke, kineziološke i psihičke karakteristike konja kao životinje pogodne za terapijski utjecaj. Utjecaj hipoterapije na pokrete pacijenta. Zdravstvene indikacije za terapijsko jahanje. Opis i objašnjenje stanja koja su kontraindicirana za terapijsko jahanje. Uloga pojedinih članova tima i pojedinih struka u terapijskom jahanju. Vrste opreme za terapijsko jahanje – primjena kod različitih oštećenja i specifična namjena. Hipoterapija u odnosu na terapijsko jahanje. Razvoj hipoterapije. Izbor pacijenata, hipoterapija kod različitih stanja – indikacije i kontraindikacije. Uzimanje funkcionalnog statusa, priprema pacijenta, odabir opreme. Hipoterapijski tretman. Struktura sata hipoterapijskog jahanja kao rekreacije i sporta za osobe s posebnim potrebama. Jahanje namijenjeno djeci s psihološkim o emocionalnim problemima te djeci s poremećajem u ponašanju. Psihoterapija, holistički pristup, razvojna terapija jahanjem, senzorna integracija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Stojnović, M. (2015): Terapije, aktivnosti i učenje pomoću konja, priručnik za izvoditelje različitih programa intervencija pomoću konja. Grafika Helvetica d.o.o. Rijeka, Rijeka.
2.Blažević, D., Koloman, M. (2010): Priručnik za voditelje terapijskog jahanja. Hrvatska olimpijska akademija i Hrvatski konjički savez, Zagreb.
3.Krmpotic J. (2003.) Konji – terapeuti, učitelji i prijatelji. Krila:Zagreb.
Dopunska literatura:
1.Blažević, D. (2009): Program osposobljavanja i stručnog usavršavanja osoba za potrebe konjičkog športa i terapijskog jahanja. Hrvatska olimpijska akademija i Hrvatski konjički savez, Zagreb.
2.Herić, V. (2000): Početnica za jahače. Biblioteka Sagana, Zagreb
3.Pelletier, C. (2012) Riding on the Autism Spectrum: How Horses Open New Doors for Children with ASD: One Teacher’s Experiences Using EAAT to Instill Confidence and Promote Independence. Trafalgar Square Publication.
4.Lincoln, J. (2010) Exercises for Therapeutic Riding. Ralston Store Publishing.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je usvojiti osnovne sociološko-terapijske učinke terapijskog jahanja (terapije uz pomoć konja) te steći kompetencije o različitim razvojnim područjima u čovjeka tijekom rasta i razvoja, a to se odnosi na primjenu različitih postupaka psihosocijalne rehabilitacije (integracija, inkluzija) kao i poduzimanja različitih preventivnih, edukacijskih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka koji dovode do poboljšanja općeg zdravstvenog stanja korisnika terapijskog jahanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni dio ispita.

Nositelj kolegija:

Ledić Ivan, mag. cin., pred.

Izvođač kolegija:

Ledić Ivan, mag. cin., pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: